• Tilsynet ble gjennomført i april og mai 2021.
  • Varsel om pålegg ble sendt til Kaefer 22. juni 2021.
  • Pålegget ble gitt 18. august 2021.

Bakgrunn

Tilsyn med innleie- og likebehandlingsreglene etter arbeidsmiljøloven er en del av regjeringens arbeid for et seriøst og sikkert arbeidsliv. Arbeids- og sosialdepartementet har presisert at Ptil skal styrke innsatsen mot useriøsitet og arbeidslivskriminalitet, og føre tilsyn med og følge opp at virksomhetene overholder lovens vilkår for innleie og at kravet om likebehandling følges opp.

Ptil har myndighet til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt. Innleiers opplysningsplikt overfor bemanningsforetaket er også omfattet av det utvidede tilsynsansvaret.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp om Kaefer ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven.

Tilsynet omfattet personell som arbeider på innretninger til havs og på petroleumsanlegg på land.

Resultat

Tilsynet identifiserte to avvik. Dette gjaldt:

  • Ulovlig innleie fra bemanningsforetak
  • Mangler i rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av reglene om innleie fra bemanningsforetak

Pålegg

Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket og har gitt følgende pålegg til Kaefer:

Med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-6 første ledd, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 første ledd, jf. § 14-9 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd pkt. e pålegges Kaefer Energy Norge følgende:

  1. Innleie av arbeidstakere som ikke utfører arbeid av midlertidig karakter skal opphøre.
  2. For den delen av innleien som Kaefer vurderer som lovlig, skal Kaefer beskrive vurderingene som er foretatt.
  3. Kaefer skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av reglene om innleie fra bemanningsforetak.

Fristen for å etterkomme pålegget er 16.9.2021. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.