For Ptil er det viktig at sikkerheten, inkludert sikring mot bevisste anslag, ivaretas i alle faser av petroleumsvirksomheten - og at dagens kvaliteter og erfaringer videreføres og tilpasses ny energiindustri. 

Nå haster det å få på plass et godt og hensiktsmessig regelverk for fornybar energiproduksjon til havs. Ptil har en viktig rolle i dette – og vi er klar til å både ta og videreføre vårt ansvar. 

Store og krevende utfordringer ligger i dag foran oss alle. Vi vil lykkes dersom partene jobber sammen og samtidig for en sikker og stabil energiutvikling. 

For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Hva er Ptils Hovedtema?

Hvert år løfter vi fram ett tema og én overskrift som vi på overordnet nivå ber selskapene om å vie spesielt stor oppmerksomhet: Vårt Hovedtema.

Valget av Hovedtema for et nytt år er gjenstand for en omfattende Ptil-prosess i forkant. Men resultatet er for en gangs skyld enkelt – og lett å formidle.

Denne ene, korte teksten som presenteres hver høst, handler om et tema vi ber bransjen, gjennom sine ledere og beslutningstakere, se særlig grundig på og ta nødvendige aksjoner.

Hvorfor? Fordi i dette korte budskapet bor noen viktige og komplekse utfordringer som må løses; utfordringer som er grunnleggende for å kunne bevare og videreutvikle et høyt sikkerhetsnivå. 

Tidligere Hovedtema

2017 Trenden skal snus 
2018 Sikkerhet er et verdivalg 
2019 Sikker, sterk og tydelig 
2020 Aldri en ny storulykke 
2021 På lag med leverandørene 
2022 Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet