I løpet av de siste fem årene har det fremkommet opplysninger som viser at dagens livbåter med tilhørende utsettingsarrangementer har betydelige svakheter og dermed ikke har det sikkerhetsnivået som en forutsatte var etablert.

Svakhetene er knyttet til strukturell styrke i overbygning og skrog, G-krefter for passasjerer, framdrift og bæreevne/stabilitet.

Konsekvensen er at en stor del av dagens livbåter med tilhørende utsettingsarrangementer ikke oppfyller kravet om at personell skal kunne evakueres på den raskeste og mest effektive måten.

Ptil mener dagens evakueringsmidler må forbedres, og har nå informert næringen om at det settes i gang arbeid rettet mot å foreta endringer i regelverket.

Endringene i regelverket vil stå på dagsorden i første møte i Regelverksforum, 2. mars 2011.

Regelverksendringene er planlagt å omfatte alle typer livbåter som er i bruk på norsk sokkel, og innebærer blant annet at alle livbåter etter 2014 skal måles mot det sikkerhetsnivået som tilsvarer DNV-OS-E406 (standard for utforming og testing av fritt-fall-livbåter)

For utsettingsarrangement vil Norsok R-002-standarden legges til grunn.

Ptil ga i april 2010 varsel om pålegg til 22 operatører og redere om å gjennomføre en helhetlig vurdering av evakueringsmidler og å etablere en tiltaksplan for å utbedre eventuelle mangler. Kartlegging i etterkant av dette, viste at det var nødvendig med ytterligere innsats for å sørge for at sikkerheten for evakueringsmidler kommer opp på et høyest mulig nivå.

Regelverksarbeidet som nå starter opp, skal bidra til å øke sikkerhetsnivået.

Ptil-direktør Magne Ognedal understreker at kontinuerlig forbedring er et bærende prinsipp for petroleumsvirksomheten.

- Selskapene plikter å basere seg på best tilgjengelig teknologi, beste praksis og kunnskap. Dessverre har vi sett at prinsippet om kontinuerlig forbedring ikke er godt nok praktisert når det gjelder evakueringsmidler, sier Ognedal.

Ptil-direktøren slår fast at ansvaret for forsvarlig virksomhet ligger hos den enkelte operatør og reder, og at alle aktørene, uavhengig av eventuelle fremtidige endringer i regelverket, har et selvstendig ansvar for å identifisere og iverksette de tiltak som er nødvendige for hver enkelt av sine innretninger for å sikre mulighet til forsvarlig evakuering.

Statoil har iverksatt et omfattende arbeid for å utvikle nye og, i nødvendig grad, skifte ut eksisterende livbåter. Statoil tar sikte på å ferdigstille arbeidet sitt i løpet av 2014. Ptil mener at nødvendig forbedringsarbeid, som må gjennomføres av andre aktører, kan utføres innenfor samme tidsramme.

Magne Ognedal framhever Statoils livbåtprosjekt som et godt eksempel på systematisk arbeid for å forbedre sikkerhetsnivået ved evakuering.

- Nå må de andre aktørene komme etter. Vi aksepterer ikke at det opereres med ulike standarder for sikkerhetsnivået for evakueringssystemer. Sikkerheten skal være like god for alle innretninger på norsk sokkel. Alle oljearbeidere fortjener best mulig utstyr, sier han.