Risikoanalysene skal brukes med utgangspunkt i en intensjon og/eller et ønske om å identifisere og velge best mulige løsninger i forhold til helse, miljø og sikkerhet.

I forbindelse med petroleumsaktivitet på norsk sokkel har risikoanalyser vært, og vil også i fremtid være, et viktig hjelpemiddel blant annet for å kunne

  • identifisere hva som er de viktigste bidragsyterne til risikoen for mennesker, miljø og økonomiske verdier,
  • identifisere nye og bedre løsninger,
  • analysere og vurdere risikoen forbundet med bestemte løsninger og aktiviteter (både enkeltvis og samlet).

Risikoanalyser har en sentral plass i regelverkets krav på ulike nivå, fra overordende krav gitt i rammeforskriften til utfyllende krav i styrings-, innretnings- og aktivitetsforskriften samt hjemmelslovene.

Vi har i vårt likelydende brev blant annet påpekt at riktig gjennomføring og bruk av risikoanalyser utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget når en skal fatte beslutninger som er av betydning for helse, miljø og sikkerhet.

Vi har sendt kopi av brevet til Sikkerhetsforums medlemmer.