Under demontering av et stillas på Oseberg B den 7. mai 2009, ble en stillasarbeider hardt skadet da han falt 14 meter fra stillaset og ned på kjellerdekket. Han ble brakt til Haukeland sykehus i Bergen med redningshelikopter, og døde senere på sykehuset.

I vår gransking av hendelsen, identifiserte vi avvik fra regelverkskrav angående mangelfull risikovurdering, mangelfull planlegging, mangelfull kompetanse, mangelfull avklaring av ledelse og roller, mangelfull styrende dokumentasjon og mangelfull ivaretakelse av påseplikten.

Med bakgrunn i våre funn ga vi StatoilHydro, Aibel AS og StS Gruppen AS varsel om pålegg.

I overensstemmelse med varselet gis følgende pålegg til StatoilHydro:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og rammeforskriften § 5 om ansvar andre ledd og § 14 om kvalifisering og oppfølging av andre deltakere, pålegges StatoilHydro å påse at arbeidsforholdene for stillasmontører er forsvarlig ved montering og/eller demontering av stillas på innretninger som opereres av StatoilHydro. Dette inkluderer, men begrenses ikke til:

- gjennomgang av rammebetingelser,
- etablering og etterlevelse av styrende dokumenter inkludert krav til risikovurdering, arbeidsfordeling i arbeidslag og grensesnitt mellom selskaper i kontraktskjeden

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.2.2010. Ptil skal ha melding når pålegget er etterkommet.

I overensstemmelse med varselet gis følgende pålegg til Aibel:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet, rammeforskriften § 5 om ansvar første ledd og § 14 om kvalifisering og oppfølging av andre deltakere, pålegges Aibel AS å sikre forsvarlige arbeidsforhold for stillasmontører ved montering og/eller demontering av stillas ved oppdrag i petroleumsvirksomheten. Dette inkluderer, men begrenses ikke til:

- gjennomgang av rammebetingelser,
- sikre at det på aktuell lokasjon stilles krav til risikovurdering, arbeidsfordeling i arbeidslag og grensesnitt mellom selskaper i kontraktskjeden,
- sikre etterlevelse av styrende dokument

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.2.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

I overensstemmelse med varselet gis følgende pålegg til StS Gruppen:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og rammeforskriften § 5 om ansvar første ledd, pålegges StS Gruppen AS å sikre forsvarlige arbeidsforhold for stillasmontører ved montering og/eller demontering av stillas ved oppdrag i petroleumsvirksomheten. Dette inkluderer, men begrenses ikke til:

- gjennomgang av rammebetingelser,
- sikre at det på aktuell lokasjon stilles krav til risikovurdering, arbeidsfordeling i arbeidslag og grensesnitt mellom selskaper i kontraktskjeden,
- sikre etterlevelse av styrende dokument

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.2.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.