Ptil følger korona-situasjonen tett, og har jevnlig kontakt med selskapene og partene i næringen.

- Næringen er i en krevende situasjon, men kravene til sikkerhet ligger fast. Det er selskapene som er ansvarlige for at virksomheten på sokkelen og landanleggene foregår forsvarlig og i tråd med regelverkskravene. Korona-viruset endrer ikke på dette. Aktørene skal alltid ha beredskap og planer for å kunne håndtere ulike hendelser eller situasjoner som kan påvirke sikkerheten, sier tilsynsdirektør Ingvill Hagesæther Foss.

Status

Informasjonen vi har fått fra selskapene viser at ingen faste innretninger på sokkelen eller landanlegg per 13. mars 2020 klokken 12 hadde begrenset eller stengt ned produksjonen som følge av korona-situasjonen.

Innenfor boring og på flyttbare innretninger fortsatte hovedaktiviteter som boring, brønnvedlikehold komplettering mv.

Selskapene begrenset aktiviteter som ikke er nødvendige for å sikre forsvarlig drift og produksjon. Vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr følges opp som normalt.

Tilbakemeldingene viser at selskapene følger situasjonen tett og gjør fortløpende vurderinger for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå innen helse, miljø og sikkerhet, redusere bemanningen, håndtere smitterisiko, beskytte den enkeltes helse og redusere sannsynlighet for nedstenging av produksjon.

Oppfølging av smittereduserende tiltak, hygieneforhold og medisinsk beredskap håndteres i tett samarbeid med Norsk olje og gass og Helsetilsynet/Fylkesmannen i Rogaland.

Selskapene innarbeider forebyggende tiltak som gjennomgående er strengere enn nasjonale pålegg og anbefalinger.

Vår vurdering

Ptils vurdering basert på innrapportering fra selskapene er at det er svært høy oppmerksomhet om korona-situasjonen. Det er ikke indikasjoner på at sikkerhetsnivået er svekket.

Selskapene vurderer fortløpende mulige sikkerhetsmessige konsekvenser av Koronautbruddet

Det er Ptils bilde at selskapene har tett og systematisk samarbeid med vernetjeneste og tillitsvalgte.

Tett oppfølging

Ptil fortsetter å følge nøye med på hvordan selskapene ivaretar kravene til sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap og hvordan de vurderer sikkerhetssituasjonen for sine innretninger og aktiviteter.

Vi har bedt om en ny tilbakemelding fra selskapene med frist tirsdag 17. mars kl 12.

Koronavirus

Her har vi samlet viktig informasjon om håndteringen av koronaviruset og eventuelle utfordringer for petroleumsvirksomheten:

Koronavirus - informasjon fra Ptil