Som følge av korona-viruset ser vi at klasseromskurs og den praktiske delen av opplæringen ikke er hensiktsmessig for å hindre spredning. 

Manglende utførelse innebærer at det må gjennomføres avviksbehandling, jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling. 

Kompenserende tiltak som følge av intern avviksbehandling, jf. nevnte SF § 22, må besørge at sikkerheten fortsatt kan ivaretas på en forsvarlig måte ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Kompenserende tiltak kan blant annet innbefatte utførelse av nettbasert opplæring.  

Praktisk opplæring som nå utsettes må tilstrebes gjennomført snarlig etter normalisering av den nåværende situasjonen.

Helsedirektoratet: Om forlengelse av helseerklæring for ansatte på innretninger offshore

Norsk olje og gass: Om forlengelse av gyldighet på sikkerhets- og beredskapskurs

Koronavirus

Her har vi samlet viktig informasjon om håndteringen av koronaviruset og eventuelle utfordringer for petroleumsvirksomheten:

Koronavirus - informasjon fra Ptil