Selskapene er ansvarlige for at virksomheten på sokkelen og landanleggene foregår forsvarlig og i tråd med regelverkskravene. Situasjonen med spredning av koronaviruset endrer ikke dette – den vil snarere understreke denne ansvarsplasseringen. Aktørene skal alltid ha beredskap og planer for å kunne håndtere ulike hendelser eller situasjoner som kan påvirke sikkerheten.

Ptil vil også i den pågående situasjonen følge opp hvordan selskapene ivaretar kravene til sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap - i henhold til vårt myndighetsansvar.

Fører tilsyn

Vår tilsynsaktivitet fortsetter, men tilpasses den pågående situasjonen. Det betyr blant annet at tema for tilsyn rettes særskilt mot sikkerhetskritiske deler av aktiviteten, herunder selskapenes beredskap for uønskede hendelser. Ptil kansellerer alle våre fysiske møter med eksterne inntil videre, og vil hovedsakelig bruke telefon og skriftlig kommunikasjon i kontakten med næringen.

Alternative løsninger for gjennomføring av tilsyn avklares med det enkelte selskap.

Alvorlige hendelser

Ved eventuelle alvorlige hendelser som krever gransking eller akutt oppfølging på innretninger offshore eller på landanlegg, vil Ptil gjøre særskilte vurderinger med hensyn til eventuell reise til berørte innretninger eller landanlegg.

Ptil forholder seg for øvrig til gjeldende retningslinjer fra Norsk olje og gass om reiser offshore, samt retningslinjer og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og andre overordnete myndigheter.

Helsefaglig ansvar

Vårt myndighetsansvar omfatter sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap.

Det er Helsetilsynet ved Fylkesmannen i Rogaland som har det helsefaglige ansvaret og fører tilsyn med selskapenes håndtering av helse og hygiene om bord på innretningene offshore og på landanleggene.

Ptil-bygget stenges

Ptil har med virkning fra 12. mars besluttet å stenge kontorlokalene i Stavanger. Vi legger vekt på å ivareta vårt myndighetsansvar og prioriterer å arbeide med de mest kritiske funksjonene.

Koronavirus

Her har vi samlet viktig informasjon om håndteringen av koronaviruset og eventuelle utfordringer for petroleumsvirksomheten:

Koronavirus - informasjon fra Ptil