(Oppdatert 10. mars 2022)

Ordningen ble innført fra og med tirsdag 08.02.22 og varer frem til og med 17.03.22.

Last ned: Skjema for innrapportering oppholdstid utover 21 dager feb_2022.xlsx

Det økte smittetrykket som et resultat av omikronvarianten kan vurderes som et særlig forhold og inntil videre også tidsavgrenset. Det betyr at vilkårene kan være til stede for at arbeidsgiver, etter å ha drøftet det med arbeidstakernes tillitsvalgte, kan utvide oppholdsperioden inntil 21 døgn. Vilkårene for at Ptil kan utvide utover 21 døgn kan også være til stede.

Det forventes i en kortere periode et høyt antall søknader om utvidet oppholdstid. For å unngå forsinket saksbehandling knyttet til behandling av søknader om utvidete oppholdsperioder, kan selskapene inntil videre utvide oppholdsperioden opp til 28 døgn, når følgende vilkår er til stede:

 1. Det er mangel på kvalifisert personell som er nødvendig for å opprettholde produksjonen eller arbeidet gjelder aktiviteter direkte knyttet til bore- og brønnoperasjoner, herunder nødvendige støttefunksjoner. Mangelen på kvalifisert personell er begrunnet i situasjonen knyttet til koronavirusutbruddet.
 2. Det skal gjennomføres en risikovurdering som skal vurdere om utvidelse av arbeidstidsordningen er slik at den enkelte arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn. Vurderingen bør særlig hensynta at bruk av overtid og nattarbeid unngås og beskrive hvordan arbeidstakerne skal sikres kompenserende hvile, eller annet passende vern ved reduksjon av arbeidsfrie perioder.
 3. Utvidelsen skal være drøftet med arbeidstakernes tillitsvalgte. De tillitsvalgte kan kreve at selskapet må søke Petroleumstilsynet på ordinært vis.
 4. Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra utvidet oppholdsperiode når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.
 5. Dersom man har benyttet oppholdsperiode utover 21 døgn eller planlegger dette etter kriteriene over, skal det sendes en samlet ukentlig melding til postboks@ptil.no med kopi til selskapets kontaktperson i Ptil og ase.larsen@ptil.no innen mandager kl. 1200. Meldingen skal inneholde navn på innretning og på personer som er omfattet, inkludert arbeidsgiver, stilling, dato for utreise og (planlagt) innreise samt varighet av oppholdet. Skjema for innrapportering er sendt til myndighetskontaktene i selskaper og rederier.

Dersom ovenstående vilkår ikke kan oppfylles kan det søkes Petroleumstilsynet på vanlig måte om utvidet oppholdsperiode. Søknader om opphold utover 28 døgn vil ikke kunne påregnes å bli innvilget.

Dersom koronasituasjonen gjør transport til og fra innretningen umulig, viser vi til veiledningen til rf § 42 hvor det er beskrevet situasjoner med tåke og liknende, som vil være retningsgivende for dette.

Regelverkskrav

Under viser vi til relevante regelverkskrav:

Opphold mellom 14 og 21 dager

 • Det er arbeidsgiveren som vurderer og beslutter utvidet oppholdsperiode inntil 21 dager i henhold til kriteriene i rammeforskriften (rf) § 42.
 • Ved særlige og tidsavgrensede behov, kan arbeidsgiveren utvide oppholdsperioden med opp til sju døgn for en enkelt periode, etter å ha drøftet det med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Opphold utover 21 dager

 • Når vilkårene som nevnt i andre ledd er til stede, kan Petroleumstilsynet fatte vedtak om å utvide oppholdsperioden utover sju døgn.

Det står videre i rf § 42:

 • Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra utvidet oppholdsperiode på samme vilkår som er fastsatt i arbeidsmiljøloven § 10-6 tiende ledd.

Arbeidsmiljøloven (aml) § 10-6 (10) sier:

 • Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.

I veiledningen til rf § 42 står det:

 • Dersom tåke eller lignende gjør det umulig å komme til og fra innretningen, kreves det ikke at Petroleumstilsynet fatter vedtak om å forlenge oppholdsperioden. Det personellet som er på innretningen til enhver tid, må også kunne arbeide på innretningen på normal måte. Dersom situasjonen blir svært langvarig, kan det bli behov for å vurdere andre alternative transportmuligheter. I situasjoner hvor oppholdet på innretningen blir svært langvarig, bør det også vurderes hvorvidt det er forsvarlig å fortsette aktivitetene med den eksisterende arbeidsstyrken.
 • Det er viktig å understreke at arbeidsmiljølovens generelle vernebestemmelse vedrørende arbeidstid i aml § 10-2 (1) sier at Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.
 • I tillegg kommer de øvrige arbeidstidsregler i rammeforskriften om alminnelig arbeidstid, overtid, pauser, arbeidsfrie perioder. Vi er ikke delegert myndighet til å fatte vedtak om å fravike disse.  Her er det fagforeninger med innstillingsrett som kan avtale unntak fra disse bestemmelser. Aml § 10-12 (4) Fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven eller tjenestetvistloven kan, med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd, og § 10-11 åttende ledd, inngå tariffavtale som fraviker bestemmelsene i dette kapittel. Unntak fra § 10-8 første og andre ledd og § 10-11 sjette og sjuende ledd forutsetter at arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder, eller der dette ikke er mulig, annet passende vern. For bruk av overtid etter slik tariffavtale gjelder vilkårene i § 10-6 første ledd. Arbeidstaker må i det enkelte tilfelle samtykke til overtidsarbeidet. Kravet til individuelt samtykke gjelder tilsvarende der det inngås tariffavtale om en samlet gjennomsnittlig arbeidstid på over 48 timer i løpet av sju dager i løpet av ett år.

Last ned: Skjema for innrapportering oppholdstid utover 21 dager feb_2022.xlsx