Oppsummering basert på selskapenes innrapportering 20/3-20:

Ingen faste innretninger på sokkelen eller landanlegg hadde per 20.3.2020 kl. 10 begrenset eller stengt ned produksjonen som følge av koronasituasjonen.

Innenfor boring og på flyttbare innretninger fortsetter det meste av hovedaktiviteter som boring, brønnvedlikehold komplettering mv. Noe brønnplugging stanses og utsettes, noen boreoperasjoner avsluttes/påbegynnes ikke.

Tre flyttbare innretninger er ute av drift som følge av korona-situasjonen.

Redusert aktivitet

Selskapene begrenser aktiviteter som ikke er nødvendige for å sikre forsvarlig drift og produksjon. Dette er typisk prosjekter, ombygginger, deler av vedlikeholdet, inspeksjoner og ulike typer besøk. Vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr følges opp som normalt.  Selskapene melder generelt om liten endring i forhold til situasjonen 17.3.2020.

Selskapene følger situasjonen tett og gjør fortløpende vurderinger for å redusere bemanningen, håndtere smitterisiko, beskytte den enkeltes helse og redusere sannsynlighet for nedstenging av produksjon. På faste innretninger er bemanningen så langt redusert med 20-30 prosent, noe mindre på flyttbare innretninger.

Utsatt revisjonsstans

Vurderinger av ytterligere reduksjon i aktiviteter pågår kontinuerlig, det vurderes blant annet utsettelse av revisjonsstanser for oppgraderinger og vedlikehold. To landanlegg har allerede besluttet å utsette sommerens revisjonsstanser. Sikkerhetsmessige konsekvenser av slike reduksjoner blir et stadig mer relevant tema.

Selskapene rapporter at de følger sine prosedyrer for å gjennomføre risikoanalyser og følger opp disse med tiltak for å sikre forsvarlig drift.

Oppholdsperioder

For å redusere smitterisiko og dekke opp for personell som er i karantene, utvider en rekke selskaper oppholdsperioden offshore fra 14 til 21 dager slik HMS-regelverket gir rom for (rammeforskriften 42). Det er et økende press på opphold utover 21 dager og flere selskaper tar i bruk muligheten til å utvide fra 21 til 28 dager, slik de har mulighet til dersom gitte vilkår er oppfylt.

Les mer: Praktisering av utvidet oppholdsperioder i forbindelse med koronavirusutbruddet

Selskapene verdsetter Ptils informasjon om oppholdsperioder og klargjøring av selskapenes handlingsrom. Selskapene gjør ulike vurderinger, noen selskaper opprettholder 14 dagers skiftperiode, men har strenge begrensning for hvem som faktisk får reise ut.

Skiftplaner

Flere selskaper er i forhandlinger med fagforeningene om midlertidig endring i skiftplaner, for eksempel fra 2-4 til 3-6.

Vernetjenesten er opptatt av at presset på gjenværende bemanning øker. Mange er urolige for familie og situasjonen på land og at dette kan redusere årvåkenhet og konsentrasjon i arbeidssituasjonen.

Utfordringer framover

Det er noen forhold som på litt sikt kan medføre at produksjon og aktiviteter må begrenses eller avsluttes:

  • Problemer med å få ut personell (fortrinnsvis fra utlandet) til å gjennomføre sikkerhetskritisk vedlikehold/arbeid
  • Problem med å få skiftet ut personell – at slitasje på folk kan medføre ytterligere reduksjon i drift. Ingen selskaper melder om at dette er nært forestående
  • Problem med skipstransport av olje og produkter fra landanlegg og innretninger kan indirekte medføre nedstenging av produksjon.
  • Fare for at bemanningen om bord ikke er i stand til å håndtere en krevende situasjon innenfor produksjon/boreoperasjon dersom mange skulle bli syke eller settes i karantene.
  • Fra vernetjenesten blir det reist spørsmål om en bør igangsette nye aktiviteter innenfor boring og brønn dersom det kan bli problematisk å håndtere disse med redusert bemanning/kompetanse.

Smittevern

Selskapene har iverksatt en rekke strenge tiltak for å redusere smitte og samarbeider fortløpende med Norsk olje og gass og Helsetilsynet/Fylkesmannen i Rogaland om smittevern og medisinsk beredskap.

Det er et hovedinntrykk at selskapene har utviklet prosedyrer og praksis som tilsier at de har kontroll med smittesituasjonen.

Vår vurdering av situasjonen

  • Det er Ptils vurdering basert på innrapportering fra selskapene i petroleumsvirksomheten at det er svært høy oppmerksomhet om koronasituasjonen, og at det ikke er indikasjoner på et svekket sikkerhetsnivå eller redusert beredskap.
  • Selskapene rapporterer at vernetjeneste og tillitsvalgte er involvert i de vurderinger og beslutninger som tas.
  • Det er hovedinntrykket at selskapene på kort sikt (1-2 uker) har kontroll med bemanningssituasjonen og vil kunne opprettholde sikker drift i denne perioden.

Ptil planlegger nå aktiv oppfølging av eventuelle sikkerhetsmessige utfordringer på innretninger og anlegg. Vi vil blant annet ha oppmerksomhet mot selskapenes risikovurderinger knyttet til tiltak for å redusere aktivitetsnivået på innretninger og anlegg.

Koronavirus

Her har vi samlet viktig informasjon om håndteringen av koronaviruset og eventuelle utfordringer for petroleumsvirksomheten:

Koronavirus - informasjon fra Ptil