Oppsummering basert på selskapenes innrapportering 4.6.2020:

Ingen faste innretninger på sokkelen hadde per 4.6.2020 stengt ned produksjonen som følge av korona-situasjonen.

Innenfor boring og på flyttbare innretninger fortsetter aktiviteter i all hovedsak som planlagt. 

Selskapene har fremdeles begrensninger i aktiviteter som ikke er nødvendige for å sikre forsvarlig drift og produksjon.

Normalisering er en tydelig trend som forsterkes, men den skjer kontrollert og stegvis.

Vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr følges opp som normalt.

Tilgang til utenlandsk ekspertise flagges ikke fra selskapene som like kritisk nå som tidligere.

Selskapene har i stor grad utviklet systemer og tilpasset operasjonell praksis for langsiktig håndtering av koronasituasjonen.

Revisjonsstanser

Planlagte revisjonsstanser for oppgraderinger og vedlikehold utsettes, noen gjennomføres med redusert omfang eller ved å gjennomføre avgrensede «sikkerhetsstanser».

Sikkerhetsmessige konsekvenser av å utsette revisjonsstanser, samt vedvarende reduksjon av vedlikeholdsaktiviteter, er fremdeles et relevant tema, men selskapene har fått bedre oversikt og bedre grunnlag for å beslutte tiltak.   

Oppholdstid

Mannskapsbytte skjer nå i all hovedsak etter ordinært mønster og det rapporteres bare om et fåtall tilfeller av oppholdsperiode utover 21 dager.

Selskapene har gjort ulike endringer når det gjelder gjennomføring av beredskapstrening- og øvelser.

Trening og øvelser er nå tilpasset nødvendige smitteverntiltak.

Arbeidsbelastning

På innretninger og anlegg opplever ansatte en mer normal situasjon når det gjelder arbeidsbelastning, selv om det kan være enkelttilfeller med høyt arbeidspress.

Det åpnes nå forsiktig og gradvis opp for velferdstiltak, trimrom, kino bingo mv, noe som vurderes som viktig fra de ansattes side.

Fra vernetjeneste og tillitsvalgte kan en nå spore mindre bekymring knyttet til den direkte håndteringen av koronasituasjonen.

Fokus har i større grad flyttet seg til mer langsiktige konsekvenser av mulig vedvarende lav oljepris som nedbemanninger og tap av arbeidsplasser.

Testing

Selskapenes strenge tiltak for å redusere smittespredning har fremdeles høy oppmerksomhet og industrien har en aktiv oppfølging av retningslinjene som er utviklet.

Arbeidstilsynet har laget en vurdering av selskapenes mulighet til å gjennomføre obligatorisk testing av personell for Covid-19 for utreise til innretning. 

Vår vurdering

Basert på innrapportering fra selskapene i petroleumsvirksomheten og egen oppfølgingsaktivitet, er det Ptils hovedinntrykk at sikkerhetsnivået opprettholdes i næringen.

Det overordnede bildet er at selskapene har tilstrekkelig bemanning og kompetanse for sikker drift framover.

Det er gjort en rekke organisatoriske og operasjonelle tiltak for å sikre kontinuitet og øke robustheten.

Situasjonen vurderes som stabil og situasjonen framstår som mer og mer normal.

Vernetjeneste og tillitsvalgte er involvert i de vurderinger og beslutninger som tas for å håndtere koronasituasjonen.

Tilsynsaktivitet

Ptil følger løpende opp både bransjeutfordringer og spesifikke problemstillinger på innretninger og anlegg. 

Ptil har fra 12.3.2020 gjennomført tilsyn uten fysisk besøk på innretninger og anlegg.

Fra 15.6. gjenopptar vi normal tilsynsaktivitet, innenfor rammene av anbefalte smitteverntiltak.

Hele eller deler av våre tilsynsaktiviteter vil fremdeles bli gjennomført som videomøter.

Koronavirus

Her har vi samlet viktig informasjon om håndteringen av koronaviruset og eventuelle utfordringer for petroleumsvirksomheten:

Koronavirus - informasjon fra Ptil