Oppsummering basert på selskapenes innrapportering 3.4.2020:

Ingen faste innretninger på sokkelen hadde per 3.4.2020 begrenset eller stengt ned produksjonen som følge av korona-situasjonen. Ett landanlegg har redusert produksjon som følge av endret markedssituasjon.

Innenfor boring og på flyttbare innretninger fortsetter det meste av hovedaktiviteter som boring, brønnvedlikehold komplettering mv slik det er planlagt. Noe brønnplugging stanses og utsettes, noen boreoperasjoner avsluttes/påbegynnes ikke.

En flyttbar innretning er ute av drift som følge av korona-situasjonen og enkelte boreinnretninger fortsetter ikke til ny planlagt aktivitet og det meldes om redusert leteboringsaktivitet framover.

Redusert bemanning

Selskapene begrenser aktiviteter som ikke er nødvendige for å sikre forsvarlig drift og produksjon. Denne prosessen er nå langt på vei stabilisert. På faste innretninger og landanlegg er bemanningen så langt redusert med 20-40 prosent, noe mindre på flyttbare innretninger. Vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr følges opp som normalt.  Selskapene melder generelt om liten endring i forhold til situasjonen 28.3.2020.

Utsatt vedlikehold

Planlagte revisjonsstanser for oppgraderinger og vedlikehold utsettes, noen gjennomføres med redusert omfang. Sikkerhetsmessige konsekvenser av slike utsettelser samt vedvarende reduksjon av vedlikeholdsaktiviteter blir et stadig mer relevant tema. Selskapene rapporterer at de følger sine prosedyrer for å gjennomføre sikkerhetsmessige vurderinger av konsekvensene endringene medfører og at det settes i verk nødvendig tiltak.

Utvidet oppholdsperiode

For å redusere smitterisiko og dekke opp for personell som er i karantene, utvider noen selskaper oppholdsperioden offshore fra 14 til 21 dager og videre fra 21 dager til 28 dager. Det er en trend at flere selskaper nå normaliserer og planlegger videre drift med 14 dager på innretningen og 28 dager fri. Det er stor forskjell mellom selskap på omfanget av utvidet oppholdsperiode.

Trening og øvelser

Selskapene har gjort ulike endringer når det gjelder gjennomføring av beredskapstrening- og øvelser. Ett selskap har stanset all beredskapstrening offshore, men beholder faste mønstringsøvelser. Selskapene for øvrig utfører ikke mønstringsøvelser eller har tilpasset dem slik at nærkontakt unngås. Det øves ikke på entring og fastspenning i livbåter. Flere selskaper rapporterer at de gjennomfører skrivebordsøvelser, øvelser i mindre grupper og digital trening for å opprettholde et høyt beredskapsnivå. Gruppetrening av de enkelte beredskapslag foregår stort sett som normalt. Kursarrangører innen sikkerhets og beredskapsområdet har avlyst all kursvirksomhet, og selskapene må midlertid gi dispensasjoner for utgåtte kurs- og treningssertifikater. Selskapene peker på at det nå er bemanning med mye erfaring om bord og få nye som er ukjente med beredskapsopplegget på innretningene. 

Økt press på bemanning

Ledelse og vernetjenesten på innretninger og anlegg er opptatt av at presset på gjenværende bemanning øker. Mange er engstelige og urolige for familie og situasjonen på land noe som kan redusere årvåkenhet og konsentrasjon i arbeidssituasjonen. Unntakssituasjonen oppleves av mange som belastende, særlig for de med forlenget oppholdsperiode. Noen selskaper rapporterer at de har tatt i bruk verktøy for fatigue management.

Utfordringer framover

Det er noen forhold som på litt sikt kan medføre at produksjon og aktiviteter må begrenses eller avsluttes:

  • Problemer med å få ut personell (fortrinnsvis fra utlandet) til å gjennomføre sikkerhetskritisk vedlikehold/arbeid
  • Problem med å få skiftet ut bemanning
  • Slitasje på personell med lang oppholdstid, særlig personer med sikkerhetskritiske oppgaver
  • Manglende robusthet i organisasjonen dersom mange samtidig settes ut av spill på grunn av sykdom

Smittevern

Selskapene har iverksatt en rekke strenge tiltak for å redusere smitte og samarbeider fortløpende med Norsk olje og gass og Helsetilsynet/Fylkesmannen i Rogaland om smittevern og medisinsk beredskap. Det var pr 3.4.2020 ikke registrerte smittede personer, men et fåtall personer med symptomer er fraktet til land. Antall personer i karantene er synkende. Norsk olje og gass har laget retningslinjer for håndtering av smitterisiko og det er inntrykket at det er stor grad av kontroll med smittesituasjonen og karantene/isolasjon og transport av personell.

Ptils vurdering nå

Basert på innrapportering fra selskapene i petroleumsvirksomheten, er det Ptils hovedinntrykk at sikkerhetsnivået opprettholdes i næringen.  Det overordnede bildet er at selskapene på kort sikt (2-4 uker) har tilstrekkelig bemanning og kompetanse for sikker drift i denne perioden. Situasjonen framstår nå som mer stabil og rolig, og det er tegn på at selskapene planlegger for å gjenoppta aktiviteter som ikke direkte understøtter produksjon. Selskapene rapporterer at vernetjeneste og tillitsvalgte er involvert i de vurderinger og beslutninger som tas for å håndtere situasjonen. Innspill fra vernetjenesten indikerer at det er god involvering og godt samarbeid med ledelsen.

Tilsynsaktiviteter

Ptil trapper opp den løpende kontakten med enkeltselskaper og parter og følger opp bransjeutfordringer og spesifikke problemstillinger på innretninger og anlegg.

Koronavirus

Her har vi samlet viktig informasjon om håndteringen av koronaviruset og eventuelle utfordringer for petroleumsvirksomheten:

Koronavirus - informasjon fra Ptil