Oppsummering basert på selskapenes innrapportering 27.3.2020:

Ingen faste innretninger på sokkelen hadde pr 27.3.2020 begrenset eller stengt ned produksjonen som følge av korona-situasjonen.

Et landanlegg har redusert produksjon som følge av endret markedssituasjon.

Innenfor boring og på flyttbare innretninger fortsetter det meste av hovedaktiviteter som boring, brønnvedlikehold komplettering mv slik det er planlagt. Noe brønnplugging stanses og utsettes, noen boreoperasjoner avsluttes/påbegynnes ikke. To flyttbare innretninger er ute av drift som følge av Korona-situasjonen. I noen grad utsettes planlagte leteboringsaktiviteter.

Begrenser aktivitet

Selskapene begrenser aktiviteter som ikke er nødvendige for å sikre forsvarlig drift og produksjon. På faste innretninger og landanlegg er bemanningen så langt redusert med 20-40 prosent, noe mindre på flyttbare innretninger. Vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr følges opp som normalt.  Selskapene melder generelt om liten endring i forhold til situasjonen 24.3.2020.

Planlagte revisjonsstanser for oppgraderinger og vedlikehold utsettes, noen gjennomføres med redusert omfang. Selskapene rapporterer at de følger sine prosedyrer for å gjennomføre sikkerhetsmessige vurderinger av konsekvensene endringene medfører og at det settes i verk nødvendig tiltak.

Utvider oppholdsperioden

For å redusere smitterisiko og dekke opp for personell som er i karantene, utvider en rekke selskaper oppholdsperioden offshore fra 14 til 21 dager. Selskapene gjør ulike vurderinger og har ulik praksis, noen selskaper opprettholder 14 dagers skiftperiode, men har strenge begrensning for hvem som faktisk får reise ut.

Selskapene tar også i bruk muligheten til å utvide fra 21 til 28 dager på gitte vilkår. Ptil har oppdatert informasjonen på sin hjemmeside om dette temaet. https://www.ptil.no/tilsyn/viktige-meldinger/koronaside/praktisering-av-utvidet-oppholdsperioder-i-forbindelse-med-koronavirusutbruddet/

Beredskapstrening og -øvelser

Selskapene har gjort ulike endringer når det gjelder gjennomføring av beredskapstrening- og øvelser. Ett selskap har stanset all beredskapstrening offshore, men beholder faste mønstringsøvelser. Andre selskap utfører ikke mønstringsøvelser eller har tilpasset dem slik at nærkontakt unngås. Det øves ikke på entring og fastspenning i livbåter.

Flere selskaper rapporterer at de gjennomfører skrivebordøvelser, øvelser i mindre grupper og digital trening for å opprettholde et høyt beredskapsnivå. Gruppetrening av de enkelte beredskapslag foregår stort sett som normalt.

Kursarrangører innen sikkerhets og beredskapsområdet har avlyst all kursvirksomhet, og selskapene må midlertid gi dispensasjoner for utgåtte kurs- og treningssertifikater. Selskapene peker på at det nå er bemanning med mye erfaring om bord og få nye som er ukjente med beredskapsopplegget på innretningene. 

Vernetjenesten: - Press på bemanning

Ledelse og vernetjenesten på innretninger og anlegg er opptatt av at presset på gjenværende bemanning øker. Mange er engstelige og urolige for familie og situasjonen på land noe som kan redusere årvåkenhet og konsentrasjon i arbeidssituasjonen. Unntakssituasjonen oppleves av mange som belastende, særlig dem med forlenget oppholdsperiode.  

Utfordringer framover

Det er noen forhold som på litt sikt kan medføre at produksjon og aktiviteter må begrenses eller avsluttes:

 • Problemer med å få ut personell (fortrinnsvis fra utlandet) til å gjennomføre sikkerhetskritisk vedlikehold/arbeid
 • Problem med å få skiftet ut bemanning
 • Slitasje på personell med lang oppholdstid, særlig personer med sikkerhetskritiske oppgaver
 • Manglende robusthet i organisasjonen dersom mange samtidig kan settes ut av spill på grunn av sykdom

Tiltak for å redusere smitte

Selskapene har iverksatt en rekke strenge tiltak for å redusere smitte og samarbeider fortløpende med Norsk olje og gass og Helsetilsynet/Fylkesmannen i Rogaland om smittevern og medisinsk beredskap. Det er pr 27.3. ikke registrerte smittede eller personer som er syke med koronasymptomer på innretningene til havs.  Antall personer i karantene er synkende. Norsk olje og gass har laget retningslinjer for håndtering av smitterisiko og det er inntrykket at det er stor grad av kontroll med smittesituasjonen og karantene/isolasjon og transport av personell.

Vår vurdering

Basert på innrapportering fra selskapene i petroleumsvirksomheten, er det Ptils hovedinntrykk at sikkerhetsnivået opprettholdes i næringen.  Det overordnede bildet er at selskapene på kort sikt (1-2 uker) har tilstrekkelig bemanning og kompetanse for sikker drift i denne perioden. Selskapene rapporterer at vernetjeneste og tillitsvalgte er involvert i de vurderinger og beslutninger som tas for å håndtere situasjonen.

Ptil følger opp bransjeutfordringer og spesifikke problemstillinger på innretninger og anlegg. Noen aktuelle forhold:

 • Oppstart av aktiviteter som kan øke risikonivået
 • Ivaretakelse av beredskap ved redusert bemanning og redusert nivå på beredskapstrening- og øvelser
 • Konsekvenser av redusert aktivitet, redusert vedlikehold og utsettelse av revisjonsstanser
 • Håndtering av kompetanse -og utstyrssertifikater som utløper på dato
 • Selskapenes arbeid for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse samt hindre slitasje på personell
 • Omfang og kvalitet av selskapenes løpende risikovurderinger
 • Medvirkning på lokalt og sentralt nivå

Koronavirus

Her har vi samlet viktig informasjon om håndteringen av koronaviruset og eventuelle utfordringer for petroleumsvirksomheten:

Koronavirus - informasjon fra Ptil