Ptils forventing er at de ansvarlige selskapene skal ivareta sikkerhet og arbeidsmiljø også i koronasituasjonen.

Vi følger opp både bransjeutfordringer, spesifikke risikoforhold på innretninger og landanlegg og vi innhenter informasjon om selskapenes håndtering og deres vurderinger av situasjonen.

Følgende oppsummering er basert på selskapenes innrapportering til Ptil 23.10.2020:

Sikkerhetsnivået

Selskapene vurderer sikkerhetsnivået som tilfredsstillende. Sikkerhetskritisk vedlikehold og arbeid er prioritert, mens ikke-kritisk vedlikehold er redusert. Noen selskaper oppgir at de har begynt å se på hvordan ikke kritisk arbeid kan utføres slik at utsatt arbeid ikke blir kritisk på sikt.  

Bemanningsnivåene er redusert på grunn av koronasituasjonen, men for de fleste aktører er dette nå tilnærmet normalt. Det er fortsatt vurdering av kritikalitet og behov for utreise offshore eller til landanlegg. Det meldes om en del permitteringer i leverandørsegmentet.

Flere selskap gjennomfører ledelsesinspeksjoner digitalt.

Partssamarbeid

Partssammensatte arbeidsgrupper er etablert for å håndtere koronasituasjonen innad i selskaper og på anlegg og innretninger. Arbeidsgruppene fungerer bra, ifølge kommentarer fra vernetjenesten.

Smittevern

Selskapene har varierte og til dels strenge tiltak og begrensninger for å redusere smittefare. For eksempel: tometersregel, bruk av munnbind, testing, redusert antall personer på kontor samtidig og redusert reisevirksomhet.

De fleste selskapene har anskaffet og installert testapparat. Alle må testes for Covid-19 før utreise til innretningene. Noen aktører har innført karanteneordninger i forkant av offshore-reiser.

Psykososiale forhold

Psykososiale forhold er fortsatt en utfordring. Dette påvirkes av flere faktorer, bl.a. uforutsigbarhet med hensyn til endringer i arbeidsperioder, begrensninger som resultat av smittevernstiltak, reduserte sosiale- og velferdsaktiviteter og familiære forhold relatert til Covid-19. Karantenebestemmelser nevnes spesielt som belastende for personell.

Flere aktører sier de opplever at det er en generell trøtthet hos personell med hensyn til koronasituasjonen, og det er bekymringer relatert til oppslutning om smitteverntiltak, som i samfunnet ellers.

Sykefravær

Det trekkes frem at det er utmatting hos ansatte bosatt utenfor Norge som følge av gjentatte karanteneperioder. Denne gruppen har fått en økning i sykefraværet.

I mars var det en stor økning i sykefraværet, mye tilknyttet ansatte som returnerte fra utenlandsopphold. Utover sommeren er sykefraværet stabilisert. Aktørene har oppmerksomhet rettet mot alle disse forholdene.

Koronavirus

Her har vi samlet viktig informasjon om håndteringen av koronaviruset og eventuelle utfordringer for petroleumsvirksomheten:

Koronavirus - informasjon fra Ptil