Oppsummering basert på selskapenes innrapportering 24.3.2020:

Ingen faste innretninger på sokkelen eller landanlegg hadde per 24.3.2020 kl. 10 begrenset eller stengt ned produksjonen som følge av korona-situasjonen.

Innenfor boring og på flyttbare innretninger fortsetter det meste av hovedaktiviteter som boring, brønnvedlikehold komplettering med videre slik det er planlagt. Noe brønnplugging stanses og utsettes, noen boreoperasjoner avsluttes/påbegynnes ikke. Tre flyttbare innretninger er ute av drift som følge av Korona-situasjonen.

Redusert bemanning

Selskapene begrenser aktiviteter som ikke er nødvendige for å sikre forsvarlig drift og produksjon.  På faste innretninger og landanlegg er bemanningen så langt redusert med 20-40 prosent, noe mindre på flyttbare innretninger. På Martin Linge, som den eneste innretningen under ferdigstilling, er det meste av aktivitetene innstilt. Vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr følges opp som normalt.  

Selskapene melder generelt om liten endring i forhold til situasjonen 20.3.2020.

Vedlikehold utsettes

Vurderinger av ytterligere reduksjon i aktiviteter pågår kontinuerlig. Planlagte revisjonsstanser for oppgraderinger og vedlikehold utsettes i stor grad. Sikkerhetsmessige konsekvenser av slike utsettelser samt reduksjon av andre vedlikeholdsaktiviteter blir et stadig mer relevant tema. Selskapene rapporterer at de følger sine prosedyrer for å gjennomføre risikoanalyser og følger opp disse med tiltak for å sikre forsvarlig drift.

Utvidet oppholdsperiode

For å redusere smitterisiko og dekke opp for personell som er i karantene, utvider en rekke selskaper oppholdsperioden offshore fra 14 til 21 slik regelverket åpner for. Selskapene tar også i bruk muligheten til å utvide fra 21 til 28 dager på gitte vilkår.

Endringer i skiftordning

Selskapene gjør ulike vurderinger og har ulik praksis, noen selskaper opprettholder 14 dagers skiftperiode, men har strenge begrensning for hvem som faktisk får reise ut.

Flere selskaper er i forhandlinger med fagforeningene om midlertidig endring i skiftplaner, mest aktuelt er 3-6 men i enkelttilfeller kan 3-3 være aktuelt.

Vernetjenesten: - Presset øker

Vernetjenesten på innretningene er opptatt av at presset på gjenværende bemanning øker. Mange er urolige for familie og situasjonen på land og at dette kan redusere årvåkenhet og konsentrasjon i arbeidssituasjonen.

Utfordringer framover

Det er noen forhold som på litt sikt kan medføre at produksjon og aktiviteter må begrenses eller avsluttes:

 • Problemer med å få ut personell (fortrinnsvis fra utlandet) til å gjennomføre sikkerhetskritisk vedlikehold/arbeid
 • Problem med å få skiftet ut bemanning og slitasje på personell i sikkerhetskritiske funksjoner 
 • Fare for at bemanningen om bord ikke er i stand til å håndtere en krevende situasjon innenfor produksjon/boreoperasjon dersom mange skulle bli syke eller settes i karantene.
 • Fra vernetjenesten blir det reist spørsmål om det er forsvarlig å igangsette nye aktiviteter innenfor boring og brønn dersom det kan bli problematisk å håndtere disse med redusert bemanning/kompetanse.

Smittevern

Selskapene har iverksatt en rekke strenge tiltak for å redusere smitte og samarbeider fortløpende med Norsk olje og gass og Helsetilsynet/Fylkesmannen i Rogaland om smittevern og medisinsk beredskap.

Norsk olje og gass har laget retningslinjer for håndtering av smitterisiko og det er inntrykket at det er stor grad av kontroll med smittesituasjonen og karantene/isolasjon og transport av personell.

Vår vurdering av situasjonen

Basert på innrapportering fra selskapene i petroleumsvirksomheten, er det Ptils hovedinntrykk at sikkerhetsnivået opprettholdes i næringen.

Det overordnede bildet er at selskapene på kort sikt (1-2 uker) har tilstrekkelig bemanning og kompetanse for sikker drift i denne perioden. Selskapene rapporterer at vernetjeneste og tillitsvalgte er involvert i de vurderinger og beslutninger som tas.

Ptil trapper opp den løpende kontakten med enkeltselskaper og parter og følger opp bransjeutfordringer og spesifikke problemstillinger på innretninger og anlegg.

Noen av de forholdene vi følger ekstra nøye med på nå er:

 • Oppstart av aktiviteter som kan øke risikonivået
 • Ivaretakelse av beredskap ved redusert bemanning og redusert nivå på beredskapstrening og -øvelser
 • Konsekvenser av redusert aktivitet, redusert vedlikehold og utsettelse av revisjonsstanser
 • Håndtering av kompetanse -og utstyrssertifikater som utløper på dato
 • Selskapenes arbeid for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse samt hindre slitasje på personell
 • Omfang og kvalitet av selskapenes løpende risikovurderinger
 • Medvirkning på lokalt og sentralt nivå

Koronavirus

Her har vi samlet viktig informasjon om håndteringen av koronaviruset og eventuelle utfordringer for petroleumsvirksomheten:

Koronavirus - informasjon fra Ptil