Oppsummering basert på selskapenes innrapportering 17.4.2020:

Ingen faste innretninger på sokkelen hadde per 17.4.2020 begrenset eller stengt ned produksjonen som følge av korona-situasjonen. For noen landanlegg er det en endret markedssituasjon for enkelte produkter og det gjennomføres tilpasninger og i noen tilfeller reduksjon i produksjonen som følge av dette.

Innenfor boring og på flyttbare innretninger fortsetter det meste av hovedaktiviteter som planlagt. En flyttbar innretning er ute av drift som følge av korona-situasjonen.

Det meldes om redusert leteboring i 2020. Selskapene har begrenset aktiviteter som ikke er nødvendige for å sikre forsvarlig drift og produksjon. På faste innretninger og landanlegg er bemanningen så langt redusert med 20-40 prosent, mindre på flyttbare innretninger.

Sikkerhetskritisk utstyr

Vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr følges opp som normalt. Selskapene melder generelt om liten endring i forhold til situasjonen 4.4.2020, men at de er inne i en fase hvor de planlegger for å gjenoppta aktiviteter. Det er tegn til at bemanningen øker. En potensiell trussel er tilgang til utenlandsk ekspertise. Dette kan ramme produksjon, men selskapene rapporterer at sikkerhetsmessige aspekter vil bli ivaretatt.

Sikrer kontinuitet

Selskapene planlegger i større grad for mulig svikt i leverandørkjedene og ser ut til å øke lagerhold av kritisk utstyr og reservedeler. Det planlegges også stedfortrederordninger for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse dersom fremtidig smittesituasjonen tilsier dette. Flere selskaper har opprettet egne enheter, grupper, prosedyrer, og praksiser for å håndtere korona-situasjonen og sikre kontinuitet. I varierende grad ser disse ut til å dekke sikkerhetsmessige problemstillinger.

Utsatt vedlikehold

Planlagte revisjonsstanser for oppgraderinger og vedlikehold utsettes, noen gjennomføres med redusert omfang. Selskapene rapporterer at de følger sine prosedyrer for å gjennomføre sikkerhetsmessige vurderinger av konsekvensene endringene medfører og at det settes i verk nødvendig tiltak.

Utvidet oppholdsperiode

For å redusere smitterisiko og dekke opp for personell som er i karantene, utvider noen selskaper oppholdsperioden offshore fra 14 til 21 dager og videre fra 21 dager til 28 dager. Det er en tydelig trend at flere selskaper nå normaliserer og planlegger videre drift med 14 dager på innretningen og 28 dager fri. Det er få innretninger som nå melder om personell med opphold utover 21 dager.

Slitasjeproblematikk

Både ledelse og vernetjenesten på innretninger og anlegg er opptatt av at presset på bemanningen kan være høyt.  Mange er engstelige og urolige for familie og situasjonen på land noe som kan redusere årvåkenhet og konsentrasjon i arbeidssituasjonen. Unntakssituasjonen oppleves av mange som belastende, særlig for de med forlenget oppholdsperiode. Noen selskaper rapporterer at de har tatt i bruk verktøy for fatigue management.  

Sikkerhetsforum har opprettet en partssammensatt gruppe som skal innhente informasjon og formidle kunnskap om hvordan slitasjeproblematikk kan håndteres.

Smittevern

Selskapene har iverksatt en rekke strenge tiltak for å redusere smitte og samarbeider fortløpende med Norsk olje og gass og Helsetilsynet/Fylkesmannen i Rogaland om smittevern og medisinsk beredskap.

Den 15.4. ble det registrert ett tilfelle av koronasmitte på en flyttbar innretning. Antall personer i karantene er synkende.

Norsk olje og gass har laget retningslinjer for håndtering av smitterisiko og det er inntrykket at det er stor grad av kontroll med smittesituasjonen og karantene/isolasjon og transport av personell.

Vår vurdering

Basert på innrapportering fra selskapene i petroleumsvirksomheten, er det Ptils hovedinntrykk at sikkerhetsnivået opprettholdes i næringen.

Det overordnede bildet er at selskapene på kort sikt (2-4 uker) har tilstrekkelig bemanning og kompetanse for sikker drift i denne perioden. Samtidig etableres organisatoriske tiltak for å øke robustheten. Situasjonen vurderes nå som mer stabil og rolig, og det er tegn på normalisering og økt aktivitet. Vernetjeneste og tillitsvalgte er involvert i de vurderinger og beslutninger som tas for å håndtere situasjonen. Innspill fra vernetjenesten selv indikerer at det er god involvering og godt samarbeid med ledelsen.

Tilsynsaktivitet

Ptil trapper opp den løpende kontakten med enkeltselskaper og parter og følger opp bransjeutfordringer og spesifikke problemstillinger på innretninger og anlegg. Det er entreprenørselskaper som i størst grad rammes av aktivitetsreduksjoner. Ptil øker derfor oppmerksomheten mot entreprenørsegmentet for å få et bredere bilde av hvordan korona-situasjonen kan påvirke sikkerheten.

Koronavirus

Her har vi samlet viktig informasjon om håndteringen av koronaviruset og eventuelle utfordringer for petroleumsvirksomheten:

Koronavirus - informasjon fra Ptil