De ansvarlige selskapene skal ivareta sikkerhet og arbeidsmiljø også i koronasituasjonen.

Ptil følger opp både bransjeutfordringer, spesifikke risikoforhold på innretninger og landanlegg og vi innhenter jevnlig informasjon om selskapenes håndtering og deres vurderinger av situasjonen.

Følgende oppsummering er basert på selskapenes innrapportering til Ptil 15. april 2021:

Psykososiale forhold

Tilbakemeldingene fra selskapene viser at det er varierende grad av innhold i og gjennomføring av psykososial kartlegging.

Noen selskaper rapporterer om negativ utvikling i sykefravær, noe som blant annet medfører økt bruk av overtid.

De mest belastede personellgruppene er de som må i karantene ved innreise til Norge og må i karantene ved innreise til eget hjemland. Slitasjen for denne gruppen er tydelig. Linjeledere og de som har hjemmekontor har også høy belastning.

Det er fortsatt forskjell mellom selskapene med tanke på krav i forkant av utreise offshore. Rapportene viser også at selskapene har forskjellige retningslinjer for smittevern, avstand, kohorter, bruk av trimrom og andre velferdstiltak. Dette er belastende for personell som ikke har fast arbeidssted på en bestemt innretning («nomader»).

Faktorer selskapene trekker fram som negative med tanke på psykososiale forhold:

  • Mer bruk av overtid
  • Jobbusikkerhet (omstillingsprosesser)
  • Uklare skiller mellom jobb og fritid
  • COVID-håndteringsgrupper/utvalg kan være en stor belastning

Faktorer selskapene peker på som positive med tanke på psykososiale forhold:

  • Mer tilpassede avtaler med enkeltansatte
  • COVID-telefonlinjer/support

Vedlikeholdsstyring

Informasjonen vi har fått, viser at det er positiv utvikling hos flere selskaper når det gjelder vedlikehold. Vedlikehold rapporteres å bli gjennomført, og noen selskaper rapporterer nå at mer vedlikehold blir gjort og at etterslepet er redusert. Selskapene viser ikke til store planlagt endringer når det gjelder vedlikeholdsstyring.

Ptil understreker at det er viktig at revisjonsstanser som ble utsatt fra 2020 til 2021, nå blir gjennomført.

Vernetjenesten

Vernetjenesten i selskapene melder om at det observeres endret adferd og slitasje, at det planlegges med for høyt aktivitetsnivå og at det å opprettholde god beredskap i form av treninger i havet og kursing på land er krevende.

Etablerte samarbeidsarenaer i selskapene brukes aktivt i oppfølging av Covid-19 situasjonen.

Koronavirus

Her har vi samlet viktig informasjon om håndteringen av koronaviruset og eventuelle utfordringer for petroleumsvirksomheten:

Koronavirus - informasjon fra Ptil