Oppsummering basert på selskapenes innrapportering til Ptil 17. mars 2020:

Ingen faste innretninger på sokkelen eller landanlegg hadde per 17.3.2020 kl. 12 begrenset eller stengt ned produksjonen som følge av Korona-situasjonen.

Innenfor boring og på flyttbare innretninger fortsetter det meste av hovedaktiviteter som boring, brønnvedlikehold komplettering. Noe brønnplugging stanses og utsettes, noen boreoperasjoner avsluttes/påbegynnes ikke.  Tre flyttbare innretninger er ute av drift som følge av Korona-situasjonen.

Begrenser aktivitet

Selskapene begrenser aktiviteter som ikke er nødvendige for å sikre forsvarlig drift og produksjon. Dette er typisk prosjekter, ombygginger, deler av vedlikeholdet, inspeksjoner og ulike typer besøk. Vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr følges opp som normalt.

Selskapene følger situasjonen tett og gjør fortløpende vurderinger for å redusere bemanningen, håndtere smitterisiko, beskytte den enkeltes helse og redusere sannsynlighet for nedstenging av produksjon.

Samlet sett er bemanningen på de faste innretningene på sokkelen så langt redusert med cirka 20 prosent, noe mindre på de flyttbare innretningene.

Forlenget oppholdstid

For å redusere smitterisiko, utvider en rekke selskaper oppholdsperioden offshore fra 14 til 21 dager slik HMS-regelverket gir rom for (rammeforskriften 42). Dette betyr i første omgang at personell som opprinnelig hadde hjemreise denne uken blir værende en uke ekstra på innretningen.

På dette området har selskapene ulike vurderinger, noen selskaper opprettholder 14 dagers skiftperiode, men har strenge begrensning for hvem som faktisk får reise ut.

På Ptil.no er det lagt ut informasjon om hvordan selskapene skal forholde seg dersom personell må blir på innretningene i mer enn 21 dager:

Praktisering av utvidet oppholdsperioder i forbindelse med koronavirusutbruddet

Tiltak for å redusere smitte

Selskapene har iverksatt en rekke strenge tiltak for å redusere smitte og samarbeider fortløpende med Norsk olje og gass og Helsetilsynet/Fylkesmannen i Rogaland om smittevern og medisinsk beredskap.

Ptils vurdering av situasjonen

  • Det er vår vurdering basert på innrapportering fra selskapene i petroleumsvirksomheten at det er svært høy oppmerksomhet på korona-situasjonen.
  • Selskapene gjennomfører risikoanalyser og fortløpende vurderinger knyttet til sikkerhetsmessige konsekvenser av Koronautbruddet.
  • Det er ikke indikasjoner på at sikkerhetsnivået er svekket.
  • Det er Ptils bilde at det er utstrakt samarbeid med vernetjeneste og tillitsvalgte i fagforeninger, men at det i noen selskaper er indikasjoner på manglende involvering.

Ptil følger situasjonen løpende gjennom kontakt med selskapene og partene.

Koronavirus

Her har vi samlet viktig informasjon om håndteringen av koronaviruset og eventuelle utfordringer for petroleumsvirksomheten:

Koronavirus - informasjon fra Ptil