Oppsummering basert på selskapenes innrapportering 8.5.2020:

Ingen faste innretninger på sokkelen hadde per 8.5.2020 begrenset eller stengt ned produksjonen som følge av korona-situasjonen. Innenfor boring og på flyttbare innretninger fortsetter det meste av hovedaktiviteter som planlagt. To flyttbare innretninger er ute av drift som følge av korona-situasjonen.

Selskapene har begrenset aktiviteter som ikke er nødvendige for å sikre forsvarlig drift og produksjon. Vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr følges opp som normalt.

Selskapene melder generelt om liten endring i forhold til situasjonen 24.4.2020. Det er tydelige tegn til at bemanningen øker og flere funksjoner gjenopptas.

Kapasitet og kompetanse

Selskapene ser ut til å øke lagerhold av kritisk utstyr og reservedeler. Det planlegges også stedfortrederordninger for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse dersom fremtidig smittesituasjonen tilsier dette.

Flere selskaper har opprettet egne enheter, grupper, prosedyrer, og praksiser for å håndtere korona-situasjonen og sikre kontinuitet. Selskapenes etablerte prosesser benyttes for å sikre fagkompetanse og faginvolvering i sikkerhetsmessige problemstillinger.

Det er gjort justering i kompetansekrav til grupper av entreprenøransatte på innretninger slik at flest mulig oppgaver kan gjennomføres med færrest mulig folk. Entreprenøransatte på innretninger og anlegg føler seg godt ivaretatt.

Kritisk vedlikehold

Planlagte revisjonsstanser for oppgraderinger og vedlikehold utsettes. Noe gjennomføres med redusert omfang.

Selskapene rapporterer at de følger sine prosedyrer for å gjennomføre sikkerhetsmessige vurderinger av konsekvensene endringene medfører og at det settes i verk nødvendig tiltak. Noen selskaper rapporter nå om behov for “sikkerhetsstans” for å gjøre kritisk vedlikehold som ikke kan utsettes til ny dato for revisjonsstans.

Et utvalg entreprenørselskaper rapporterer godt samarbeid med operatør om reduksjon av aktiviteter og god involvering i risikovurderinger knyttet til dette.

Færre lange opphold

For å redusere smitterisiko og dekke opp for personell som er i karantene, utvider noen selskaper oppholdsperioden offshore fra 14 til 21 dager og videre fra 21 dager til 28 dager. Nesten alle selskaper rapporterer nå om normalisering og at ordinær skiftordning benyttes. Det er få innretninger som nå melder om personell med opphold utover 21 dager.

Selskapene har gjort ulike endringer når det gjelder gjennomføring av beredskapstrening- og øvelser. Trening og øvelser er nå tilpasset nødvendige smitteverntiltak.

Ingen koronasmittet

Selskapene har iverksatt en rekke strenge tiltak for å redusere smitte og samarbeider fortløpende med Norsk olje og gass og Helsetilsynet/Fylkesmannen i Rogaland om smittevern og medisinsk beredskap. På landanleggene arbeides det tett med lokale smittevernmyndigheter.

Per 8.5. er det ikke registrert noen tilfeller av koronasmitte på innretninger til havs eller på noen av landanleggene.

Norsk olje og gass har laget retningslinjer for håndtering av smitterisiko og det er inntrykket at det er stor grad av kontroll med smittesituasjonen og karantene/isolasjon og transport av personell.

Vår vurdering av situasjonen

Basert på innrapportering fra selskapene i petroleumsvirksomheten og vår egen tilsynsaktivitet, er det Ptils hovedinntrykk at sikkerhetsnivået opprettholdes i næringen.

Det overordnede bildet er at selskapene har tilstrekkelig bemanning og kompetanse for sikker drift framover, og det er gjort organisatoriske tiltak for sikre kontinuitet og øke robustheten. Situasjonen vurderes som stabil, hvor situasjonen gradvis normaliseres og aktivitet gjenopptas.

Vernetjeneste og tillitsvalgte er involvert i de vurderinger og beslutninger som tas for å håndtere situasjonen. Innspill fra vernetjenesten selv indikerer at det er god involvering og godt samarbeid med ledelsen.

Ptil følger løpende opp både bransjeutfordringer og spesifikke problemstillinger på innretninger og anlegg.

Koronavirus

Her har vi samlet viktig informasjon om håndteringen av koronaviruset og eventuelle utfordringer for petroleumsvirksomheten:

Koronavirus - informasjon fra Ptil