I forbindelse med brønnoperasjon på en av produksjonsbrønnene på Gullfaks C-innretningen, ble det 25. januar 2023 observert flere brudd på kveilerøret, samt fall i brønnhodetrykk. Bruddene settes i sammenheng med eksponering for hydrogensulfid (H₂S).

Brønnen ble stengt inn ved å aktivere brønnsikringsventilen (BOP) og bore-/brønnoperasjoner ble stanset. Det er ikke meldt om lekkasje fra brønnen.

Operatør for Gullfaksfeltet er Equinor.

Gransking

Ptil har besluttet å iverksette egen gransking av denne hendelsen.

Hovedmålet med vår gransking er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • vurdere direkte og bakenforliggende årsaker
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.