Statsminister Jonas Gahr Støre presenterte nyheten om navneskiftet på et allmøte hos Petroleumstilsynet (Ptil) og Oljedirektoratet (OD).

Statsministeren la vekt på at både Ptil og OD bidrar til det viktige arbeidet med å utvikle norsk sokkel videre, både innenfor olje og gass og innen nye næringer som transport og lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler.

- Viktig arbeid

- Vi lever i energialderen, ikke oljealderen. Navnene på etatene skal fortelle noe om hvem vi er, og hva vi driver med.

- Gjennom disse navneendringene anerkjenner vi det viktige arbeidet direktoratet og tilsynet gjør i utviklingen av transport og lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler, sa statsministeren.

Navneskiftet trer i kraft 1. januar 2024.

Les: Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet bytter navn (regjeringen.no)

20 år som Ptil

Navneskiftet skjer nøyaktig 20 år etter at Ptil ble etablert som selvstendig etat.

- Det har skjedd store endringer siden Ptil ble etablert i 2004. Det er åpnet for ny industrivirksomhet til havs, og vi som tilsyn har fått nye og utvidete ansvarsområder, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

- I 2018 fikk vi ansvar for CO2-transport og lagring, i 2020 for fornybar energiproduksjon til havs (havvind) og i 2022 for havbunnsmineraler. I år har vi fått utvidet ansvarsområdet med hensyn til sikkerhetsloven.

- Tydelig tilsyn

- Det nye navnet vårt reflekterer denne utviklingen. Vi er i dag mer enn bare et petroleumstilsyn. Det nye navnet vårt – Havindustritilsynet - peker retning framover. Ansvaret vårt omfatter både petroleumsvirksomheten og de nye næringene.

- Havindustritilsynet skal være et sterkt og tydelig tilsyn både for det som er og det som kommer av industrivirksomhet til havs, sier Myhrvold.

Ptils rolle og ansvarsområde

  • Petroleumstilsynet er en statlig tilsynsetat med myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring.
  • Tilsynsansvaret omfatter petroleumsvirksomheten på hele den norske kontinentalsokkelen, i tillegg til sju petroleumsanlegg på land og tilhørende rørledningssystem.
  • Ptil har også myndighetsansvar for fornybar energiproduksjon til havs, CO₂-transport og -lagring og mineralvirksomhet på havbunnen.
  • Ptil er underlagt Olje- og energidepartementet (OED).