Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen har tidligere hatt ansvaret. Regjeringen ønsker med dette å forsterke en helhetlig og god forvaltning av HMS, sikkerhet og beredskap på norsk sokkel.

– Ved å overføre ansvaret for Petroleumstilsynet til Olje- og energidepartementet samler vi det forebyggende sikkerhetsarbeidet for petroleumssektoren. Dermed vil vi få en styrket, tydelig og mer helhetlig petroleumsforvaltning. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon viser med all tydelighet at det er behov for en slik samlet tilnærming for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser i petroleumssektoren, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Ptil er et statlig tilsyns- og forvaltningsorgan med myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring i petroleumsvirksomheten. Overføringen av ansvaret til OED er i tråd med hovedprinsippet i norsk forvaltning om at ett departement og én statsråd har det konstitusjonelle ansvaret for helheten i sektoren. Flyttingen innebærer ikke endringer i Ptils ansvarsområder.

– Regjeringen legger stor vekt på at det gode HMS-arbeidet i sektoren videreføres, i samarbeid med ansatte. Som en del av endringen vi nå gjennomfører, foreslår vi å øke ressursene til dette arbeidet i Olje- og energidepartementet med 3,5 millioner kroner i vårt reviderte budsjett, sier Støre.

– Norsk petroleumsvirksomhet skal også fremover være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. Dette samtidig som norske felt fortsatt skal bidra med pålitelige og langsiktige leveranser av olje og gass til Europa og verden. Sammen med næringen og alle dens ansatte vil jeg arbeide for å oppnå dette. Det forebyggende sikkerhetsarbeidet er en viktig, integrert del av dette, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Det tas sikte på at den tilhørende endringen i departementsstrukturen, med overføring av de aktuelle budsjettkapitler, fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Olje- og energidepartementet skjer med virkning fra 1. juli i år.

Anerkjennelse

- I begrunnelsen for at Ptil nå underlegges OED ligger en anerkjennelse av innsatsen vi har lagt ned i sikringsarbeidet over mange år, og særlig i tiden etter Russlands invasjon av Ukraina, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold i en kommentar.

Hun understreker at Ptil vil fortsette arbeidet langs de samme linjene som før.

- Vi skal fortsatt jobbe for å for å styrke sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring i næringen – nå med støtte fra et nytt, overordnet departement.
Alle våre fullmakter og ansvarsområder videreføres, fastslår Myhrvold.

Les pressemelding fra regjeringen her. Olje- og energiministeren overtar ansvaret for Petroleumstilsynet