Petroleumstilsynet (Ptil) oppfordrer til økt årvåkenhet fra alle operatører og redere på norsk sokkel.

Likelydende brev: Observasjoner av uidentifiserte droner/luftfartøy offshore

Uidentifiserte droner/luftfartøy kan innebære økt risiko innenfor blant annet:

  • helikoptertrafikk og SAR-helikopter
  • tennkildekontroll – ikke Ex-godkjent utstyr i nærheten av eksplosjonsfarlige områder
  • fallende gjenstand – kollisjon med innretning
  • bevisste anslag

I henhold til rammeforskriften § 58 Varsling og melding i forbindelse med inntrenging i sikkerhetssoner skal observasjoner varsles og meldes til oss.

Hva er en sikkerhetssone?

En sikkerhetssone er et geografisk avgrenset område med forbud mot eller begrensninger med hensyn til opphold, gjennomfart eller operasjoner av uvedkommende fartøy, deriblant også luftfartøy.

Det er sikkerhetssone rundt alle plattformene på norsk sokkel. Sikkerhetssonen har vanligvis en utstrekning på 500 meter rundt innretningen og fra havbunnen opp til 500 meter over innretningens høyeste punkt.

Krenking av sikkerhetssone kan være straffbart. Eventuell etterforsking vurderes av politiet.