Johan Castberg-feltet ligger i Barentshavet, 100 kilometer nordvest for Snøhvit. Feltet er under utbygging, med Equinor som operatør og Vår Energi og Petoro som øvrige rettighetshavere.

Johan Castberg bygges ut med en flytende innretning for produksjon, og lagring og lossing (FPSO). Skroget og boligkvarteret er bygget ved Sembcorp Marine i Singapore.

Prosjektet har hatt utfordringer, blant annet med hensyn til dårlig kvalitet på skrogsveis, som har medført økt inspeksjons- og reparasjonsarbeid.

Utbyggingen er forsinket i henhold til opprinnelig plan (2022), og produksjonsstart for feltet er nå planlagt til 2024.

Tilsyn

Ptil har hatt en rekke tilsynsaktiviteter mot Johan Castberg, fra prosjektet var i tidlig fase og gjennom byggeprosessen.

Tilsynsaktivitetene har vært i form av verifikasjoner på innretningen, revisjoner av operatørens styringssystemer, møtevirksomhet og dialog, samt en dyptgående gransking av prosjektet.

Oppfølging av sveisefeil

Equinor oppdaget underveis i byggeprosjektet en omfattende mengde sveisefeil på Johan Castberg.

Etter at vi ble kjent med sveisefeilene i 2020, har vi fulgt opp hvordan Equinor håndterer det nødvendige inspeksjons- og reparasjonsarbeidet, og hvordan de sikrer at sikkerheten til innretningen blir ivaretatt på lang sikt.

Vi følger også opp at operatøren etablerer og gjennomfører et inspeksjonsprogram som del av vedlikeholdsprogrammet på innretningen.

Gransking

Ptil besluttet sommeren 2020 å iverksette en gransking av Johan Castberg-prosjektet.

Målet var å identifisere årsakene til utfordringene med ferdigstilling av skrog og utstyr.

Granskingen identifiserte alvorlige brudd på regelverket, og vi reagerte med å gi Equinor pålegg, som er et sterkt og juridisk bindende reaksjonsmiddel.

Granskningen har fått fram viktig kunnskap om utfordringene ved Johan Castberg. Den har også gitt verdifull læring med tanke på fremtidige feltutbygginger.

Ansvar

Det er operatøren som er ansvarlig for sikkerheten på Johan Castberg.

Dette ansvaret gjelder i alle faser av virksomheten – i design, under bygging og gjennom hele driftsfasen.

Petroleumstilsynet fører tilsyn med at virksomheten drives forsvarlig – at selskapene følger regelverket og at sikkerheten blir ivaretatt.

Det er likevel viktig å understreke at vårt tilsyn kommer i tillegg til, ikke som erstatning for, selskapenes egen kontroll med sikkerheten.

Tilsyn framover

Vårt tilsyn med Johan Castberg fortsetter. Vi vil følge feltet tett fram til ferdigstilling og videre inn i driftsfasen.

Tilsynsaktivitetene vil være rettet mot alle relevante fagområder, og vi prioriterer de delen av prosjektet vi mener er viktigst.

Samtykke til bruk

Før Equinor kan ta Johan Castberg i bruk og starte produksjonen, må Equinor få samtykke fra oss.

Et samtykke uttrykker vår tillit til innretningen kan drives forsvarlig.

For å få samtykke må Equinor dokumentere overfor oss at Johan Castberg er ferdig og at den tilfredsstiller kravene i regelverket.

Johan Castberg

Johan Castberg-feltet ligg i Barentshavet, 100 kilometer nordvest for Snøhvit-feltet. Havdjupna er 370 meter. Plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i juni 2018. Utbyggingskonseptet er eit produksjons- og lagerskip (FPSO) knytt til havbotnrammer med 18 horisontale produksjonsbrønnar og 12 injeksjonsbrønnar.

Feltet er under utbygging, og skal etter planen settast i produksjon i 2024.

Kjelde: norskpetroleum.no