Den 29. oktober 2021 ble Ptil varslet av operatørselskapet Equinor om generell alarm på Sleipner A-innretningen etter utløsning av røykdetektorer i traforom og flammedetektorer i brannpumperom. Hendelsen medførte nedstengning og mønstring. Det er ikke meldt om personskade.

Ptil har besluttet å iverksette egen gransking av denne hendelsen.

Hovedmålet med vår gransking er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • vurdere direkte og bakenforliggende årsaker
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.