Den 22. september 2020 oppstod det en situasjon på Draupner-innretningene som innebar at sikkerhetskritiske systemer var satt ut av funksjon samtidig som driften ble opprettholdt som normalt i over et halvt døgn.

Innretningene Draupner S og Draupner E er en del av rørledningsnettet for gasstransport på norsk sokkel.

Gassco er operatør og benytter Equinor som teknisk tjenesteyter.

Det framgår av Gassco/Equinors granskningsrapport etter hendelsen at det automatiske nødavstengingssystemet (ESD) var satt ut av funksjon, og at innretningene dermed ikke ville fått tilsiktet nedstengning ved behov.

Det er vår vurdering at Gassco og Equinor hadde en mangelfull håndtering av avvikssituasjonen som oppsto den aktuelle datoen.

Pålegg

Vi anser selskapenes håndtering til å innebære alvorlig brudd på regelverket og har derfor gitt Gassco og Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, pålegges Gassco AS og Equinor Energy AS for Draupner-innretningene å:

  1. Systematisk gjennomgå og kartlegge til enhver tid tilgjengelig systemkompetanse for å sikre at innretningene kan driftes forsvarlig under normal drift og ved fare- og ulykkessituasjoner. Der avvik identifiseres, skal disse korrigeres. Det skal videre sikres at det på innretningen er nødvendig bemanning og kompetanse for å ivareta at bruken av innretningene til enhver tid er i samsvar med tekniske tilstand og de forutsetningene for bruk som er lagt til grunn for forsvarlig virksomhet. Jamfør aktivitetsforskriften §§ 21 om kompetanse, 1. ledd, 25 om bruk av innretninger, 1. ledd, 26 om sikkerhetssystemer og styringsforskriften § 22 om avviksbehandling.

  2. Systematisk gjennomgå og behandle beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier slik at det sikres at problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet, er allsidig og tilstrekkelig belyst før det treffes beslutninger, jf. styringsforskriften § 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier. Iverksettelse av nødvendige tiltak skal sikre at bruken av innretningen til enhver tid samsvarer med tekniske tilstand og de forutsetningene for bruk som er lagt til grunn for forsvarlig virksomhet, og sikre at kompenserende tiltak settes i verk så raskt som mulig når svekkelser oppstår. Tiltak skal også sikre at status for sikkerhetssystemer er kjent for relevant personell til enhver tid. Jamfør Aktivitetsforskriften §§ 25 om bruk av innretninger, 1. ledd og 26 om sikkerhetssystemer.

  3. Presentere en forpliktende og tidfestet plan for korrigerende tiltak, som synliggjør prioritering av tiltakene, med beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er korrigert, jf. styringsforskriften §§ 12 om planlegging og 22 om avviksbehandling.

Ptil skal ha melding når pålegget er etterkommet. Frist for å etterkomme påleggets del 1-2 settes til 27.8.2021 og del 3 settes til 1.3.2021.