Petroleumstilsynet er ansvarlig markedstilsynsmyndighet for regelverk som gjennomfører harmoniserte produktdirektiver som blant annet ATEX-direktivet. Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område er også gjort gjeldene for petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel med unntak av produkter som skal brukes på flyttbare innretninger.

Markedstilsyn

Markedstilsyn er en plikt som påhviler de nasjonale myndighetene til å følge opp produkter som gjøres tilgjengelig i Norge. Markedstilsyn gjennomføres ved hjelp av et proaktivt eller reaktivt markedstilsyn som innebærer å kontrollere at produkter oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. 

Proaktivt markedstilsyn er en planlagt tilnærming hvor vi undersøker om produkter som er gjort tilgjengelig på markedet er i henhold til produktregelverket. Et reaktivt markedstilsyn gjennomføres hovedsakelig basert på en hendelse eller mistanke om at produktet ikke er i henhold til lovkravene.  

Brev til markedsdeltakerne

I forbindelse med vårt arbeid med markedstilsyn har vi i samarbeid med Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap utarbeidet et brev om manglende varig merking av utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige atmosfærer (ATEX-produkter) til markedsdeltakerne (produsenter, representanter, importører og distributører av ATEX produkter).