Ptil har i 2019 og 2020 gjennomført i alt 68 tilsynsaktiviteter rettet mot Equinors forretningsområde Utvikling og produksjon Norge (UPN), som har ansvar for driften av selskapets felt på norsk sokkel. I om lag to tredjedeler av disse tilsynsaktivitetene har vi pekt på mangler ved selskapets styring av bemanning og/eller kompetanse.

Siden 2019 er det påvist avvik knyttet til bemanning og/eller kompetanse i 17 tilsynsaktiviteter med Equinoropererte innretninger. I tillegg er det identifisert forbedringspunkter i ytterligere 12 tilsynsaktiviteter. I ti andre tilsynsrapporter er utfordringer med bemanning og kompetanse kommentert i resultatdelen av rapportene.

Observasjonene er i hovedsak knyttet til krav i styringsforskriftens § 14 om bemanning og kompetanse og aktivitetsforskriftens §§ 21 om kompetanse og 23 om trening og øvelser.

Vi har også gjennomgått et utvalg av Equinors interne granskingsrapporter etter hendelser i perioden 2018 – 2020. I disse rapportene har mangelfull kompetanse blitt trukket frem, eller ser ut til å være medvirkende faktor i en betydelig andel av hendelsene. I tillegg er tidspress og stress nevnt i enkelte granskingsrapporter.

Det samlede bildet fra våre tilsyn og Equinors egne granskninger viser mangler i Equinor UPNs styring av bemanning og kompetanse.

På bakgrunn av dette har vi nå bedt ledelsen i Equinor UPN redegjøre for:

  • hvordan de har vurdert disse funnene, samlet
  • hvilke eventuelle tiltak som er iverksatt basert på vurderingene
  • vurdering av effekt av tiltakene
  • hvordan arbeidstakerne har vært involvert i dette arbeidet

Equinor har fått svarfrist til 18. desember 2020. Basert på svarene vil vi ta stilling til videre oppfølging fra vår side.