Ptil sendte 15. januar 2020 et likelydende brev til næringen, hvor kravene til innhold i søknader om samtykke til forlenget levetid blir presisert:

Som det fremgår av styringsforskriften § 25, tredje ledd bokstav d), skal Petroleumstilsynet informeres når det er besluttet å starte en prosess for eventuell levetidsforlengelse av en innretning på norsk sokkel. Operatøren må ha samtykke før bruk av innretninger ut over den levetiden og de forutsetningene som er lagt til grunn for godkjennelse av PUD, eller PAD.

Norsk olje og gass retningslinje 122 ble utgitt i revidert form i 2017. Vi anser denne retningslinjen som en god veiledning i prosessen for å komme frem til beslutninger om levetidsforlengelse, og et godt verktøy for å hjelpe operatørene til å dokumentere forsvarlig drift i levetidsforlengelses-perioden.

Vi har imidlertid erfart at søknader om samtykke til levetidsforlengelse nå i større grad mangler konklusjoner om hvilke tiltak som er nødvendige for å oppnå sikker drift i en levetids-forlengelsesperiode. Videre ser vi at de nødvendige analysene og vurderingene som skal ligge til grunn for en slik konklusjon, ikke er gjennomført eller ikke er tilstrekkelig dokumentert med hensyn til helse, miljø og sikkerhet for aktivitetene og innretningene eller landanleggene som omfattes av søknaden.

Ved søknad om forlenget levetid må operatøren dokumentere at innretningene og aktivitetene er forsvarlig i omsøkt periode, jf. rammeforskriften § 10 om forsvarlig virksomhet, jf. også rammeforskriften § 11 om prinsipper for risikoreduksjon. Rammeforskriften § 23 krever at den ansvarlige skal utarbeide og oppbevare materiale og opplysninger som er nødvendig for å kunne sikre og dokumentere at virksomheten planlegges og gjennomføres på en forsvarlig måte.

Krav til søknad om samtykke til forlenget levetid, og til innholdet i søknad, følger av styringsforskriften § 25, tredje ledd bokstav d) og § 26.

Ifølge styringsforskriften § 26, første ledd bokstav g) skal søknader om samtykke etter § 25 «…inneholde en beskrivelse av analysene og vurderingene som er gjort med hensyn til helse, miljø og sikkerhet for aktivitetene og innretningene eller landanleggene som omfattes av søknaden, og resultatene og tiltakene som skal settes i verk som en følge av disse vurderingene».

Videre fremgår det av styringsforskriften § 26, fjerde ledd, at «Ved søknad om forlenget levetid etter § 25 tredje ledd bokstav d), skal søknaden også inneholde en oppsummering av resultatene av analysene og vurderingene av innretningens tekniske tilstand som ligger til grunn for søknaden».

I beskrivelsen av vurderingene som er gjort bør søknaden tydelig presentere eventuelle tekniske og operasjonelle svakheter som er av betydning for beslutningen om forlenget levetid, jf. også styringsforskriften § 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier. For øvrig viser vi til veiledning til styringsforskriften § 26 med hensyn til innhold i søknad om forlenget levetid.

For eksisterende innretninger kan eldre tekniske krav legges til grunn, jf. innretningsforskriften § 82 nr. 2). Forutsetningen for at den ansvarlige kan velge å legge til grunn eldre tekniske krav, er at kravet til forsvarlig virksomhet blir ivaretatt samtidig.

I tilfeller der den ansvarlige har valgt å legge eldre tekniske krav til grunn for en innretning, kan det over tid oppstå spørsmål om hvordan innretningens tekniske tilstand står seg mot dagens forsvarlighetsstandard. Det vil være naturlig at operatøren legger til grunn at krav i dagens innretningsforskrift angir et akseptabelt nivå å måle forsvarligheten mot. En slik vurdering kommer i tillegg til oversikt over eventuelle avvik fra de eldre tekniske kravene som den ansvarlige har valgt å legge til grunn i medhold av innretningsforskriften § 82 nr. 2), og hvordan disse er håndtert med hensyn til risikoreduksjon.