Equinor stengte 11. mars 2019 ned landanlegget Hammerfest LNG for å utbedre svakheter ved flere sikkerhetsventiler ved anlegget. Til sammen 190 ventiler hadde manglende varmekabler og isolasjon. Equinor vurderte samlet sett situasjonen på anlegget som så alvorlig og usikker at det var nødvendig å iverksette nedstengning og reparasjon.

Tilstanden til disse ventilene er identifisert i tidligere gjennomganger foretatt av Equinor uten at svakhetene har blitt korrigert.

Ptil har besluttet å iverksette gransking av hendelsen, og et granskingslag er nå i gang med arbeidet.

Vi har også informert politiet om at vi starter gransking.

I forbindelse med vår gransking vil vi:

  • Gjennomgå og klarlegge forholdet knyttet til den faktiske situasjonen med sikkerhetsventilene
  • Kartlegge og vurdere sikkerhetsmessige forhold.
  • Beskrive faktisk og potensiell konsekvens.
  • Vurdere årsakene til hendelsen.
  • Få klarhet i ansvarsforholdene.
  • Bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd.
  • Presentere resultatene av granskingen til offentligheten.
  • Bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.

Hammerfest LNG

Hammerfest LNG ligg på Melkøya i Hammerfest kommune i Finnmark.

Brønnstraumen fra Snøhvitfeltet i Barentshavet blir ført gjennom ein 143 kilometer lang røyrleidning til anlegget på Melkøya for prosessering og utskiping. På Melkøya blir kondensat, vatn og CO2 skilt frå brønnstraumen før naturgassen blir kjølt ned til flytande form (LNG) og skipa frå anlegget med gasstankarar. CO2-innhaldet i gassen vert skilt ut og ført tilbake til feltet for reinjeksjon. Anlegget vart satt i drift i 2007. 

Kjelde: norskpetroleum.no