Vi førte i januar 2019 tilsyn med Equinor Mongstad for å se hvordan de har fulgt opp avvik vi tidligere har påpekt innenfor fagområdet arbeidsmiljø. Tilsynet viste at flere avvik ikke var korrigert, og vi ga i mai 2019 pålegg til Equinor.

Les mer her: Pålegg til Equinor etter tilsyn på Mongstad (6.5.2019)

Ett av avvikene vi så på i tilsynet gjaldt benzeneksponering og det forholdet at Equinor ikke kunne vise til en systematisk og helhetlig tilnærming som, på en tilstrekkelig måte, kunne dokumentere og forebygge alvorlige helseeffekter på personer som arbeidet i områder hvor benzeneksponering kunne forekomme. (Se tilsynsrapporten under, kapittel 4.2.1, punkt 5.1.7)

I tilsynet så vi at Equinor hadde utført mye arbeid for å identifisere, kartlegge, vurdere risiko samt iverksatt beskyttelsestiltak for å unngå at personell ble eksponert for benzen på Mongstad. Likevel var planlegging og gjennomføring av tiltak i liten grad utført. Vi observerte at vannrenseanlegget var en betydelig kilde til forurensing av arbeidsatmosfæren og at det framstod med omfattende behov for modifisering.

Dette forholdet fant vi nødvendig å følge opp videre som en egen sak.

Vi har nå innhentet mer informasjon fra Equinor for å belyse saken. Informasjonen vi har fått utdyper problematikken omkring benzeneksponering og pågående planlegging knyttet til vannrenseanlegget og andre åpne kilder, men rokker ikke ved observasjonene slik de er beskrevet i tilsynsrapporten.

Vi har derfor gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 18 om analyser av arbeidsmiljøet, teknisk og operasjonell forskrift § 20 om kjemikalier og kjemisk påvirkning og § 48, 3. ledd om fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, forskrift om utførelse av arbeid § 3-11 om særlige tiltak ved arbeid med kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier samt forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §15-1 om gjennomgående krav om bruk av personlig verneutstyr pålegger vi Equinor å:

Legge frem en tidfestet og forpliktende plan for gjennomføring av tiltak i vannrenseanlegget og øvrige åpne kilder til forurensing, for å redusere eksponering av benzen og andre helseskadelige kjemikalier i arbeidsatmosfæren så langt som mulig og til et fullt forsvarlig nivå. Tiltak skal skje gjennom innelukking dersom det er teknisk mulig.

Fristen for å etterkomme pålegget er 1.11.2019. Vi skal ha planen tilsendt når pålegget er etterkommet.