I perioden 21.1 til 24.1.2019 førte vi tilsyn med Equinor og selskapets materialhåndtering og styring av arbeidsmiljø under ferdigstillelse av Martin Linge A-innretningen.

Avvik

I dette tilsynet ble det avdekket at operatør av løfteutstyr, som skal utføre daglig og månedlig vedlikehold, ikke hadde nødvendig opplæring med hensyn til kontroll og vedlikehold av ståltau. Det kunne heller ikke vises til at det var et system for kontroll og vedlikehold av ståltau på kranene.

I tillegg ble det avdekket at lokalt tillegg til NORSOK R-003, som Equinor legger til grunn for oppfyllelse av krav i aktivitetsforskriften § 92, var mangelfullt med hensyn til beskrivelse av kritiske løfteoperasjoner, kranbegrensinger og beskrivelse av forhold knyttet til bruk av kranene i oppkoblingsfasen offshore.

- Avvikene gjelder prosedyrer for kran- og løfteoperasjoner og opplæring. Vi vurderer det som viktig for sikkerheten at dette er på plass, sier tilsynsdirektør Ingvill H. Foss.

Ikke korrigert

De samme forholdene ble avdekket under et tilsyn med Equinor 4.-5. juni 2018.

Den 22. juni 2018 ga Ptil Equinor samtykke til å ta i bruk deler av Martin Linge A, men vi satte da som forutsetning at avvikene som var identifisert i våre tilsyn var korrigert.

Før samtykket ble gitt hadde Equinor gitt oss skriftlig bekreftelse på at avvikene vi hadde påpekt skulle bli ivaretatt før innretningen ble tatt i bruk.

Tross denne bekreftelsen viser det seg nå at Equinor ikke har korrigert avvikene, og at forutsetningen i samtykket er brutt.

Pålegg

På bakgrunn av dette har vi gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, styringsforskriften (sf) §8 om interne krav og sf §14 om bemanning og kompetanse, aktivitetsforskriften (af) §92 om løfteoperasjoner pålegger vi Equinor Energy AS å:

1. Gjennomgå systemer for oppfølging og bruk av løfteutstyr på innretninger, blant annet lokale prosedyrer og nødvendig kompetanse for personell som bruker slikt utstyr.

2. Gjennomføre nødvendige tiltak som blir identifisert etter gjennomgang for å korrigere avvik

Frist for å etterkomme pålegget er 8.3.2019. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.