Bakgrunn

I januar 2019 ble Nasjonal strategi for digital sikkerhet presentert. Et av delmålene i denne strategien er at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) videreutvikler Rammeverket for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser.

Hensikten med dette rammeverket er å sikre effektiv håndtering av alvorlige IKT-sikkerhetshendelser fra virksomhetsnivå til politisk nivå.

Trusselbildet

Vi ser at trusselbildet rettet mot industrielle kontroll- og sikkerhetssystemer er tiltagende og blir mer komplekst.

I 2015 anbefalte Lysneutvalget at virksomhetene i sektoren enten inngår et samarbeid med KraftCERT eller finner andre løsninger for operativt samarbeid.

Et sterkt responsmiljø for bransjen vil kunne bidra til økt robusthet mot IKT-sikkerhetshendelser.

Skjerpet innsats for IKT-sikkerhet

 

Her kan du lese om Rammeverket og hendelseshåndtering

Kva er eit likelydande brev?

Likelydande brev er eit brev med likt innhald som vert sendt til alle eller til grupper av aktørar i petroleumsverksemda, avhengig av kven innhaldet er relevant for. Innhaldet kan vere:

  • Ei rettleiing knytt til føresegner i regelverket            
  • Ei oppmoding om at særlege tiltak vert gjennomført
  • Anna viktig informasjon

Eit likelydande brev har ikkje status som pålegg, og er difor ikkje formelt forpliktande slik som eit vedtak er. Vi kan følgje opp brevet med bruk av formelle verkemiddel dersom brevet ikkje har den ønska effekten.