Vi har i en periode vært i dialog med Aker BP, hvor selskapet har redegjort for planer om bruk av et fartøy med bevegelseskompensert gangbro, såkalt «W2W (walk to work)-fartøy». Fartøyet skal innkvartere arbeidstakere som skal utføre arbeid på den normalt ubemannede innretningen Tambar. På bakgrunn av dette varslet vi Aker BP om pålegg 28.6.2018.

Pålegg

I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:

Med hjemmel rammeforskriften § 29 første ledd, pålegger vi Aker BP å innhente samtykke fra Ptil før bruk av fartøy til innkvartering av arbeidstakere som skal utføre arbeid på innretningen Tambar.

Søknaden skal inneholde følgende:

1. Beskrivelse av fartøyets utforming og system for stabilitet og posisjonering, basert på Sjøfartsdirektoratets rundskriv RSV 17-2016 kapittel 6, fartøy kategori A og minimum DP-klasse 2.

2. Beskrivelse av hvordan transportveier (gangbro og eventuelle kraner) mellom innretning og fartøy er utformet slik at materialhåndtering og personelltrafikk kan foregå på en effektiv og forsvarlig måte, basert på følgende referanser:

a)           DNVGL-ST-0358 for styrkedimensjonering og innfesting til fartøy,

b)           DNVGL-RU-SHIP Part 6 Chapter 5 Section 16,

c)            NORSOK R-002 kapittel 1 til 5.

3. Resultatene av en analyse av arbeidsmiljøforholdene for arbeidstakerne som arbeider på Tambar herunder når de oppholder seg på fartøyet.

4. En uttalelse fra arbeidstakernes tillitsvalgte.

Søknad om samtykke må leveres senest tre uker før planlagt oppstart av aktiviteten. Samtykket skal være innhentet innen aktiviteten igangsettes.