Informasjonen om fare ved bruk av flatflettede ståltaustropper kom fram gjennom vår gransking av løftehendelsen på Maersk Interceptor. Hendelsen den 7. desember 2017 førte til at én person omkom og én ble alvorlig skadet.

Brevet ble sendt 29. januar 2018, mens granskingen fortsatt pågikk. Granskingen ble sluttført i april 2018. 

Les: Rapport etter gransking av dødsulykken på Maersk Interceptor (3. mai 2018)

Vår granskning viste at én av årsakene til hendelsen var at en 4,8 tonn (WLL) flatflettet ståltaustropp røk av under løfteoperasjonen. Denne ståltaustroppen ble brukt som et U/V-løft hvor begge løkkene til stroppen var festet til lasten med hjelp av sjakler.

Tester av samme type stropp fra fem forskjellige produsenter har vist at de ikke har nødvendig bruddstyrke i forhold til kravene satt i maskinforskriften FOR-2009-05-20-544, som krever en sikkerhetsfaktor på fem (5) eller Sjøfartsdirektoratets forskrift, SDFor 1978-01-17-04, som krever en sikkerhetsfaktor på seks (6).

I tillegg til testing i rett strekk har en rekke stropper også blitt testet i U- løft konfigurasjon. Testresultat viser også her at verdiene som er satt i tabeller fra produsent ikke holder den sikkerhetsfaktoren som er påkrevd for ståltaustropper. I en U-løft konfigurasjon vil også sikkerhetsfaktoren være lavere enn ved testing i rett strekk.

Granskingen har avdekket at ståltaustroppens brukermanual har en mangelfull beskrivelse av bruksområdet.

På bakgrunn av dette har vi henstilt produsenter, importører og leverandører av flatflettede ståltaustropper å gå igjennom sine produkter for å forsikre seg om at stroppene som blir satt i omsetning følger kravene som er fastsatt i maskinforskriften. Dette innebærer at bruksanvisningene som følger med stroppene skal inneholder nødvendige opplysningene for å sikre forsvarlig bruk.

Vi har også henstilt produsenter, importører og leverandører om å ta kontakt med sine kunder som har mottatt denne type stropper for å hindre bruk av stropper med manglende innebygget sikkerhetsfaktor i forhold til lasten som skal løftes.

Kva er eit likelydande brev?

Likelydande brev er eit brev med likt innhald som vert sendt til alle eller til grupper av aktørar i petroleumsverksemda, avhengig av kven innhaldet er relevant for. Innhaldet kan vere:

  • Ei rettleiing knytt til føresegner i regelverket            
  • Ei oppmoding om at særlege tiltak vert gjennomført
  • Anna viktig informasjon

Eit likelydande brev har ikkje status som pålegg, og er difor ikkje formelt forpliktande slik som eit vedtak er. Vi kan følgje opp brevet med bruk av formelle verkemiddel dersom brevet ikkje har den ønska effekten.