Vi erfarer at enkelte innretninger ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt SUT-forpliktelsene i tiden uten aktivitet på norsk sokkel.

Dette gjelder enkelte innretninger som kommer fra opplag eller fra utenlandsk sokkel ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt SUT-forpliktelsene i tiden uten aktivitet på norsk sokkel.

Vi vil derfor presisere:

Det påhviler innehaveren av SUT å etterleve og vedlikeholde alle forhold som er beskrevet i SUT-søknaden, uavhengig av operasjonsmodus og lokasjon. En SUT omfatter tekniske forhold, relevante deler av søkerens organisasjon og styringssystem, gjennomførte analyser, vedlikeholdsprogram og oppgraderingsplaner jf. rammeforskriften §25.

Ptil er kjent med markedssituasjonen og de utfordringene næringen har, og at organisasjon og aktiviteter tilpasses for innretninger, både i opplag og i drift. Innehaveren av SUT-vedtaket er ansvarlig for at alle forhold nevnt i avsnittet ovenfor er ivaretatt før innretningen tas i bruk for aktivitet på norsk sokkel.

Kva er eit likelydande brev?

Likelydande brev er eit brev med likt innhald som vert sendt til alle eller til grupper av aktørar i petroleumsverksemda, avhengig av kven innhaldet er relevant for. Innhaldet kan vere:

  • Ei rettleiing knytt til føresegner i regelverket            
  • Ei oppmoding om at særlege tiltak vert gjennomført
  • Anna viktig informasjon

Eit likelydande brev har ikkje status som pålegg, og er difor ikkje formelt forpliktande slik som eit vedtak er. Vi kan følgje opp brevet med bruk av formelle verkemiddel dersom brevet ikkje har den ønska effekten.