Mangelen gjelder branndører som er MED (Marine Equipment Directive) modul B og D sertifisert og typegodkjent av DNV GL. Korrektive tiltak har blitt implementert ved produksjon av nye dører. Branndører som er produsert etter 4. juli 2014 skal være i henhold til gyldig sertifikat.

Forslag til reparasjon av installerte dører med manglende isolasjon er beskrevet i brev fra COSMO CO. Ltd. Testing av dørene er pågående og anbefalt reparasjonsmetode kan endres etter at testene er fullført. Forventet dato for ferdigstilte testresultater og reparasjonsforslag er slutten av september 2017.

Vi ber om at selskapet vurderer denne informasjonen opp mot egne innretninger. Vi vil følge opp saken i tilsyn.

Kva er eit likelydande brev?

Likelydande brev er eit brev med likt innhald som vert sendt til alle eller til grupper av aktørar i petroleumsverksemda, avhengig av kven innhaldet er relevant for. Innhaldet kan vere:

  • Ei rettleiing knytt til føresegner i regelverket            
  • Ei oppmoding om at særlege tiltak vert gjennomført
  • Anna viktig informasjon

Eit likelydande brev har ikkje status som pålegg, og er difor ikkje formelt forpliktande slik som eit vedtak er. Vi kan følgje opp brevet med bruk av formelle verkemiddel dersom brevet ikkje har den ønska effekten.