Én person omkom og fire personer ble skadet da COSLInnovator ble truffet av en bølge på Trollfeltet 30. desember 2015. Innretningen fikk omfattende skader i deler av boligkvarteret.

Granskingsrapport etter dødsulykke på COSLInnovator 30.desember 2015

Gransker for å lære

Hovedmålet for vår oppfølging av dødsulykken har vært å finne ut hva som skjedde og hvorfor, slik at både næringen og myndighetene kan lære av ulykken, og forebygge at det skjer igjen. Granskingen avdekket blant annet svakheter i metodene for beregning av horisontale bølgeslag på dekkskonstruksjonene til halvt nedsenkbare innretninger.

Pågående arbeid

Etter ulykken har Ptil hatt et nært samarbeid med Sjøfartsdirektoratet (Sdir) og DNV GL, hvor konklusjonene fra tidligere modellforsøk og tidligere hendelser er blitt systematisert. Det er i løpet av sommeren også gjort flere detaljerte modellforsøk.

Arbeidet er svært omfattende, der store datamengder fra forsøk skal sammenfattes med krevende teoretiske modeller. I den tiden som har vært tilgjengelig, har det ikke vært mulig å komme til bunns i alle forhold. Arbeidet vil derfor trolig fortsette i flere år til.

Nye retningslinjer

DNV GL har nå utgitt to nye retningslinjer – én om hvordan man beregner hvor høyt bølgene kan komme opp på halvt nedsenkbare innretninger, og én om hvilke tilhørende trykk det skal dimensjoneres mot, avhengig av hvor høyt bølgen når opp. DNV GL har i disse retningslinjene, og i sitt instruksjonsbrev til rederne, gitt anbefalinger for sikker drift for vintrene 2016-2017 og 2017-2018.

Lenke til OTG 13 og 14 (NB! krever innlogging).

Ber om dokumentasjon innen 1. november

Sdir har nylig sendt et brev til alle eierne av halvt nedsenkbare innretninger med norsk flagg, med en oppfordring om å bruke DNV GLs retningslinjer. Sdir ber om dokumentasjon for samsvar innen 1. november.

Vårt likelydende brev oppfordrer næringen til å bruke de samme DNV GL-retningslinjene, DNV GLs brev og Sdirs brev, for å sikre at innretningene tåler kommende høst- og vinterstormer.

Vårt brev gjelder alle innretninger på norsk sokkel uavhengig av flaggstat og klasseselskap. Etter avtale følger Sdir opp de flyttbare innretninger med norsk flagg, mens Ptil følger opp de øvrige. Sjøfartsdirektoratets forskrifter og DNV GLs retningslinjer legges til grunn for oppfølgingen fra begge etater.

Kva er eit likelydande brev?

Likelydande brev er eit brev med likt innhald som vert sendt til alle eller til grupper av aktørar i petroleumsverksemda, avhengig av kven innhaldet er relevant for. Innhaldet kan vere:

  • Ei rettleiing knytt til føresegner i regelverket            
  • Ei oppmoding om at særlege tiltak vert gjennomført
  • Anna viktig informasjon

Eit likelydande brev har ikkje status som pålegg, og er difor ikkje formelt forpliktande slik som eit vedtak er. Vi kan følgje opp brevet med bruk av formelle verkemiddel dersom brevet ikkje har den ønska effekten.