Petroleumstilsynet mottar årlig en rekke samtykkesøknader i henhold til forskriftene om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften) §25.

Samtykkene som gjelder petroleumsvirksomheten til havs sendes blant annet til Miljødirektoratet for vurdering av miljømessige forhold som er av betydning for saken. Kun deler av innholdet i samtykkesøknaden er relevant for Miljødirektoratets behandling. Miljødirektoratet mottar ofte søknader om innsyn i samtykkesøknadene, i denne forbindelse må de forholde seg til hele samtykkesøknaden og ikke bare deler de selv tar stilling til. Dette medfører derfor unødvendig merarbeid for Miljødirektoratet.

På bakgrunn av dette og på initiativ fra Miljødirektoratet ber vi om at selskapene sorterer ut de delene av samtykkesøknadene som er av betydning for Miljødirektoratets behandling i eget vedlegg til søknaden.

Kva er eit likelydande brev?

Likelydande brev er eit brev med likt innhald som vert sendt til alle eller til grupper av aktørar i petroleumsverksemda, avhengig av kven innhaldet er relevant for. Innhaldet kan vere:

  • Ei rettleiing knytt til føresegner i regelverket            
  • Ei oppmoding om at særlege tiltak vert gjennomført
  • Anna viktig informasjon

Eit likelydande brev har ikkje status som pålegg, og er difor ikkje formelt forpliktande slik som eit vedtak er. Vi kan følgje opp brevet med bruk av formelle verkemiddel dersom brevet ikkje har den ønska effekten.