løpet av de siste to årene har Petroleumstilsynet (Ptil) registrert at operatørselskaper og dykkeentreprenører i økende grad har benyttet lengder på dykkeres navlestreng som er vesentlig lenger enn de 45 meter som NORSOK standarden sier ikke skal overskrides.

Det er blitt brukt forlenget navlestreng for dykkerne som kompenserende tiltak for risikoforhold for den totale operasjon og selve dykkerfartøyet, slik at fartøyet kan holde større avstand til innretning.

Ptil er av den oppfatning at dette kan medføre at dykkerne utsettes for uakseptabel risiko, og at praksisen er i strid med regelverket.

I brevet, som ble sendt 19.januar 2015, viser vi blant annet til følgende forskrifter og veiledninger:

Aktivitetsforskriften § 93 om bemannede undervannsoperasjoner
Under utføring av bemannede undervannsoperasjoner skal det settes i verk operasjonelle tiltak slik at de som deltar i operasjonene, ikke påføres skade eller sykdom, og slik at sannsynlig­heten for feilhandlinger som kan føre til fare- og ulykkessituasjoner, reduseres. Jf. kapittel VII.

Rammeforskriften § 11 om prinsipper for risikoreduksjon
Skade eller fare for skade på mennesker, miljø eller materielle verdier skal forhindres eller begrenses i tråd med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, herunder interne krav og akseptkriterier som er av betydning for å oppfylle krav i denne lovgivningen. Utover dette nivået skal risikoen reduseres ytterligere så langt det er mulig.

Ved reduksjon av risiko skal den ansvarlige velge de tekniske, operasjonelle eller organisatoriske løsningene som etter en enkeltvis og samlet vurdering av skadepotensialet og nåværende og framtidig bruk gir de beste resultater, så sant kostnadene ikke står i et vesentlig misforhold til den risikoreduksjonen som oppnås.

Dersom man mangler tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger bruk av de tekniske, operasjonelle eller organisatoriske løsningene kan ha for helse, miljø eller sikkerhet, skal det velges løsninger som reduserer usikkerheten om virkningen av løsningene.

Faktorer som kan volde skade eller ulempe for mennesker, miljø eller materielle verdier i virksomheten skal erstattes med faktorer som etter en samlet vurdering har mindre potensial for skade eller ulempe.

Vurderinger som nevnt i denne paragrafen skal gjøres i alle faser av virksomheten.

For landanleggene får ikke denne bestemmelsen anvendelse på forvaltningen av det ytre miljøet.

Videre viser vi til NORSOK U-100 om bemannede undervannsoperasjoner.

Standarden beskriver forhold knyttet til lengde av dykkeres navlestreng.

I brevet minner Ptil om det likelydende brevet «uakseptabel bruk av beregninger av risiko for å avvik fra krav i helse-, miljø – og sikkerhetslovgivning», og særlig punkt 3 om «uakseptabel bruk av beregninger av risiko som et argument for å velge løsninger som gir et dårligere sikkerhetsnivå enn det etablerte minimumsnivået».

Ptil mener at næringens bruk av svært lange navlestrenger til dykkerne, som kompensasjon for manglende plass for dykkerfartøy og/eller vanskelig tilkomst til arbeidsstedene for dykkerne, normalt vil være i strid med regelverket.

Kva er eit likelydande brev?

Likelydande brev er eit brev med likt innhald som vert sendt til alle eller til grupper av aktørar i petroleumsverksemda, avhengig av kven innhaldet er relevant for. Innhaldet kan vere:

  • Ei rettleiing knytt til føresegner i regelverket            
  • Ei oppmoding om at særlege tiltak vert gjennomført
  • Anna viktig informasjon

Eit likelydande brev har ikkje status som pålegg, og er difor ikkje formelt forpliktande slik som eit vedtak er. Vi kan følgje opp brevet med bruk av formelle verkemiddel dersom brevet ikkje har den ønska effekten.