Bakgrunnen for dette brevet er at vi i forbindelse med en rekke tilsynsaktiviteter har registrert utstrakt bruk av dekksrister i komposittmateriale, og at flere innretninger også benytter denne type rister i evakueringsveier, ved livbåt-/mønstringssituasjoner, i maskinrom og i trapperom utvendig og innvendig. Mangelfull og feil innfesting av ristene har også resultert i hendelser med personskader.

Ptils erfaring viser at ristenes produktsertifikater vanligvis dokumenterer brannmotstand/bæreevne ved en cellulosebrann og ikke ved en hydrokarbonbrann.

Videre har vi erfart manglende dokumentasjon knyttet til ristenes egenskaper relatert til statisk elektrisitet, noe som er viktig med tanke på bruk i områder hvor det kan forekomme eksplosjonsfarlig atmosfære.  

I det likelydende brevet presiserer Ptil at det ansvarlige selskapet skal sikre at det er dokumentasjon på at forskriftskrav er oppfylt, blant annet at det aktuelle produktet oppfyller forskriftenes krav når det gjelder brannegenskaper.

Brevet viser til relevante forskrifter på dette området, og til standarder som kan legges til grunn for å oppfylle kravene.

Kva er eit likelydande brev?

Likelydande brev er eit brev med likt innhald som vert sendt til alle eller til grupper av aktørar i petroleumsverksemda, avhengig av kven innhaldet er relevant for. Innhaldet kan vere:

  • Ei rettleiing knytt til føresegner i regelverket            
  • Ei oppmoding om at særlege tiltak vert gjennomført
  • Anna viktig informasjon

Eit likelydande brev har ikkje status som pålegg, og er difor ikkje formelt forpliktande slik som eit vedtak er. Vi kan følgje opp brevet med bruk av formelle verkemiddel dersom brevet ikkje har den ønska effekten.