Petroleumstilsynet pekte i notatet ”Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken” datert 30.11.2011 på tre hovedtemaer som næringen burde jobbe videre med; risikostyring, barrierestyring og organisasjon og ledelse.

Videre understreket vi betydningen av pågående tiltak med utblåsningssikring (BOP), tetting og oppsamling, samt oppdatering av standarder.

Etter diskusjon i Sikkerhetsforums møte 21.3.2012, ble det konkludert med at Ptil ville sende en ny henvendelse til OLF, Norsk Industri og Norges Rederiforbund for å få større klarhet i deres samlede initiativer, og oppfølging av disse, innenfor de tre hovedtemaene som er listet opp i notatet.

Responsen på Ptils anbefalinger til næringen etter Deepwater-katastrofen var en av hovedskane i Sikkerhetsforums møte 6.6.2012.

Se også rapporten Deepwater Horizon - Lessons learned and follow-up, utarbeidet av Norsk olje og gass.

Kva er eit likelydande brev?

Likelydande brev er eit brev med likt innhald som vert sendt til alle eller til grupper av aktørar i petroleumsverksemda, avhengig av kven innhaldet er relevant for. Innhaldet kan vere:

  • Ei rettleiing knytt til føresegner i regelverket            
  • Ei oppmoding om at særlege tiltak vert gjennomført
  • Anna viktig informasjon

Eit likelydande brev har ikkje status som pålegg, og er difor ikkje formelt forpliktande slik som eit vedtak er. Vi kan følgje opp brevet med bruk av formelle verkemiddel dersom brevet ikkje har den ønska effekten.