I perioden 6.9.13-17.10.13 førte Ptil tilsyn med Hess og selskapets ivaretakelse av plikter som rettighetshaver i Valhall-utvinningstillatelsen.

Bakgrunn

Ptil har utviklet en metode for tilsyn med rettighetshavere i utvinningstillatelser, og Hess er første selskap i Ptils tilsyn mot disse selskapene.

Hess er dominerende rettighetshaver i Valhall- utvinningstillatelsen med en eierandel på 64 %, mens operatøren BP har 36 %. Hess har vært representert på norsk sokkel siden 1973, men har hatt en varierende aktivitet og organisasjon i Norge.

Hess har internasjonalt nylig vært gjennom en større omorganisering, og det har også effekt på selskapets aktiviteter i Norge.

Spørsmål knyttet til organisering, styring, dokumentasjon og håndtering av risiko var hovedelementene i tilsynet.

Resultat

Ptil identifiserte tre avvik under tilsynet knyttet til:

  • styringssystem
  • håndtering av risiko
  • dokumentasjonssystem

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til rolleavklaring.

På bakgrunn av dette ga Ptil 27.11.13 varsel om pålegg til Hess.

I overensstemmelse med varselet har Ptil gitt Hess følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, pålegges Hess Norge AS å foreta en full gjennomgang av regelverkets krav til styring av virksomheten og å treffe tiltak for å tilfredsstille disse krav i egen virksomhet.

Milepel 1: Frist for identifisering av krav og utarbeiding av plan for korrektive tiltak settes til 25.1.2014.

Milepel 2: Frist for gjennomføring av tiltak settes til 1.5.2014. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.