Brevet som sendes ved tildelingen inneholder vedtak om SUT, ikke SUT-diplomet. Diplomet har derfor ikke noen formell status, og inneholder ikke mer informasjon enn vedtaksbrevet.

Det er videre vår erfaring at et SUT-diplom lett kan gi assosiasjoner til sertifikater utstedt av maritime myndigheter.

Utstedelse av slike sertifikater er basert på andre kontrollordninger enn det som legges til grunn i tilsynet med petroleumsvirksomheten.  

For å unngå eventuelle uklarheter med hensyn til hva en SUT reelt sett innebærer, har vi derfor valgt å ikke lenger sende ut et SUT-diplom.

Videre har vi besluttet at det ikke lenger gis SUT for FPSOer (Production, Drilling, Storage and Offloading) hvor operatør står for driften av innretningen.

Kva er eit likelydande brev?

Likelydande brev er eit brev med likt innhald som vert sendt til alle eller til grupper av aktørar i petroleumsverksemda, avhengig av kven innhaldet er relevant for. Innhaldet kan vere:

  • Ei rettleiing knytt til føresegner i regelverket            
  • Ei oppmoding om at særlege tiltak vert gjennomført
  • Anna viktig informasjon

Eit likelydande brev har ikkje status som pålegg, og er difor ikkje formelt forpliktande slik som eit vedtak er. Vi kan følgje opp brevet med bruk av formelle verkemiddel dersom brevet ikkje har den ønska effekten. 

Vi har sendt et likelydende brev om saken til alle involverte parter.