Ptil har over tid erfart at aktører i petroleumsnæringen har hatt spørsmål relatert til kapasitetskravet til brannvannsforsyning for permanent bemannede innretninger slik dette fremkommer i innretningsforskriften § 36 om brannvannsforsyning.

På bakgrunn av dette utgis det nå en avklaring av kapasitetskravet med en beskrivelse av bakgrunnen og grunnlaget for denne.

Avklaringen innebærer ikke en skjerping i forhold til tidligere krav.

Kva er eit likelydande brev?

Likelydande brev er eit brev med likt innhald som vert sendt til alle eller til grupper av aktørar i petroleumsverksemda, avhengig av kven innhaldet er relevant for. Innhaldet kan vere:

  • Ei rettleiing knytt til føresegner i regelverket            
  • Ei oppmoding om at særlege tiltak vert gjennomført
  • Anna viktig informasjon

Eit likelydande brev har ikkje status som pålegg, og er difor ikkje formelt forpliktande slik som eit vedtak er. Vi kan følgje opp brevet med bruk av formelle verkemiddel dersom brevet ikkje har den ønska effekten.