Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new
video-7251

Hva er tilsyn?

Tilsyn omfatter alle aktiviteter som gir oss grunnlag for å vurdere om, og følge opp at selskapene driver virksomheten sin forsvarlig og i tråd med regelverket.

Tilsyn omfatter blant annet:

 • Revisjoner og verifikasjoner på innretninger, landanlegg og byggeplasser
 • Dialog og møter med næringen
 • Datainnsamling om risiko, ulykker og hendelser
 • Gransking av ulykker
 • Behandling av samtykkesøknader
 • Vurdering av utbyggingsplaner
 • Samsvarsuttalelser (SUT) for flyttbare innretninger
 • Aktørvurdering og konsesjonstildelinger
 • Bruk av reaksjonsmidler

Hvem fører vi tilsyn med?

Vi fører tilsyn med alle aktører i næringen, både operatører, entreprenører og redere i virksomheten. Vi retter likevel størst oppmerksomhet mot de oljeselskapene som har operatøransvar, fordi disse har det overordnede ansvaret for at alle leverandørene og underleverandørene etterlever regelverket.

Myndighetsansvaret vårt omfatter hele den norske kontinentalsokkelen, og åtte petroleumsanlegg på land.

Sentrale føringer

Vårt overordnete departement, Arbeids- og sosialdepartementet, har gitt oss følgende føringer for tilsyn:

 • Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert
 • Oppfølgingen skal komme i tillegg til, og ikke som erstatning for, næringens egen oppfølging
 • Det skal være balanse mellom vår oppfølging av storulykkerisiko og arbeidsmiljø
 • Medvirkning og partssamarbeid er viktige forutsetninger og prinsipper

Reaksjonsmidler

Ved brudd på regelverket har vi følgende lovfestede reaksjonsmidler til disposisjon:

 • Pålegg
 • Tvangsmulkt
 • Stans av aktivitet
 • Overtredelsesgebyr

Pålegg er et rettslig bindende enkeltvedtak. Et selskap som får pålegg fra oss har med andre ord lovmessig plikt til å etterkomme tiltakene i vedtaket. Pålegg gis normalt ved alvorlige regelverksbrudd, men også i tilfeller der vi mener det er nødvendig å reagere strengt på mindre alvorlige forhold.

Tvangsmulkt kan ilegges dersom et pålegg ikke etterkommes innen den fristen vi har satt.

Stans av aktivitet kan brukes for å stoppe en aktivitet som representerer en umiddelbar fare eller for å tvinge den som driver virksomheten til å foreta nødvendige endringer slik at aktiviteten foregår i tråd med regelverket.

Overtredelsesgebyr kan ilegges ved alvorlige og gjentatte brudd på arbeidsmiljøregelverket.

Video: Bli med oss på tilsyn