Tilsynet ble gjennomført fra 25. til 27. april 2023, i samarbeid med Meteorologisk institutt (MET).

Bakgrunn

Innsamling av naturdata offshore er sentralt i det kontinuerlige arbeidet med å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i norsk petroleumsvirksomhet. Slike data er viktig underlag for etablering av sikker helikoptertransport og for utarbeidelse av stedsspesifikke værprognoser i sanntid.

Det er viktig at utstyr og offshore personell som inngår i måleprogrammet og relatert vedlikehold utfører disse aktivitetene i henhold til krav i regelverket.

Tilsynet ble gjennomført som en revisjon offshore på Yme Inspirer og var rettet mot Repsols arbeid med innsamling og rapportering av naturdata på innretningen, herunder:

  • Kontroll av innretningens måleinstrumenter mot METs kalibrerte referanseinstrumenter.
  • Vedlikeholdsrutiner for måleinstrumenter.
  • Gjennomgang av metadata (eksponering og utstyrstyper).
  • Samtaler med personell som utfører observasjoner om bord på innretningen.

Mål

Målet med tilsynet var å bidra til at naturdata blir samlet inn og videreformidlet i henhold til gjeldende regelverk og at tilstrekkelig kunnskap om slik innsamling, og om vedlikehold av meteorologisk utstyr opprettholdes på innretningen.

Resultat

I tilsynet identifiserte vi forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Rutinemessig ettersyn av instrumenter for innhenting av naturdata
  • Utfyllende informasjon om innsendte naturdata
  • Mangler ved registrering av naturdata

Hva skjer nå?

Vi har bedt Repsol innen 12. juni 2023 gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.