Tilsynet ble gjennomført fra 13. til 17. februar 2023.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at alarmhåndteringssystemene og kompetanse var i henhold til forskriftene og interne krav. Dette for å få oversikt over hvordan Equinor ivaretok sitt ansvar for alarmhåndteringssystemene. Målet med tilsynet var også å følge opp hvordan Hammerfest LNG fulgte opp arbeidstid slik at helseskadelige forhold unngås, at sikker drift ivaretas og at risiko for feil-, fare- og ulykkessituasjoner reduseres.

Resultat

I tillegg til å se spesifikt på alarm- og arbeidsbelastning i kontrollrommet på anlegget tok tilsynet også for seg arbeidstid for organisasjonsenhetene Produksjon og TPO for perioden 2021-2023.

Etter brannen på Hammerfest LNG-anlegget i 2020 gjennomførte Equinor et omfattende prosjekt for å sette anlegget i stand til å gjenoppta produksjonen. Anlegget gjenopptok produksjon i juni 2022. Perioden med å sette i stand anlegget var preget av stor belastning på hele organisasjonen og det ble tatt i bruk mye overtid. Det var også press for å komme i vanlig drift på grunn av den geopolitiske situasjonen og ønske om levering av gass til Europa.

Tilsynet identifiserte flere avvik med hensyn til hvordan arbeidstid styres og følges opp ved Hammerfest LNG. Det var høyere bruk av overtid under driftsstansen sammenlignet med vanlig drift, og spesielt når det gjelder kontrollromsoperatørene er det fortsatt mye bruk av overtid.

Hammerfest LNG har over en lengre periode slitt med å få ansatt nok kvalifisert personell. Dette kombinert med høy turnover har gitt utfordringer med bemanningen. Det er gjort noen tiltak som at de kan ansette mer personell enn det er behov for og de har startet et program for å lære opp flere kontrollromsoperatører. Dette kan gi en positiv effekt på lengre sikt.

I tillegg identifiserte tilsynet avvik knyttet til mangelfull oppfølging av alarmsystemene. HLNG har slitt med høy alarmbelastning for enkelte av operatørene over en lang periode og har ikke klart å få belastningen ned til et akseptabelt nivå selv om utviklingen er positiv.

Tilsynet identifiserte avvik innenfor følgende områder:

  • Mangelfull oppfølging av alarmsystemene
  • System for registrering av arbeidstid
  • Brudd på arbeidstidsbestemmelsene
  • Mangler ved regelverkskompetansen om arbeidstidsbestemmelser
  • Utilstrekkelig bemanning og kompetanse

I tillegg observerte vi to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Avviksbehandling ved brudd på arbeidstid
  • Innsamling, bearbeiding og bruk av data

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 28. april 2023 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.