Tilsynet ble gjennomført i juni 2022. 

Bakgrunn

Lovreguleringen av tilsyn med innleie i arbeidsmiljøloven ble endret med virkning fra 1. juli 2020. Ptil fikk dermed myndighet til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt. Innleiers opplysningsplikt overfor bemanningsforetaket er også omfattet av det utvidede tilsynsansvaret.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp om Wood ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven (aml).

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til rutine for å sikre lovlig innleie.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Wood redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. Svarfrist er satt til 16. september 2022.