Tilsynet ble gjennomført 9. – 10. november 2021. Dette var en videreføring av tilsyn 3. – 4. juni 2021.

Bakgrunn

Selskapenes arbeid i planlegging og gjennomføring av prosjekter har betydning for kvalitet, sikkerhet og arbeidsmiljø i det ferdige produktet.

Mangler i prosjektstyring kan føre til negative HMS effekter blant annet som følge av for optimistiske planer, underestimering og uoverensstemmelser mellom reell status og det som fremgår av dokumentasjon.

Dette kan ha konsekvenser for etterlevelse av krav til sikkerhet og arbeidsmiljø fordi slike prosjektrelaterte risikoer kan ha en negativ påvirkning på blant annet:

  • vektlegging av kvalitetshensyn i prosjektet videre
  • kvaliteten av tekniske leveranser
  • tilrettelegging for sikker oppstart og drift

Prosjektstyring er derfor et av flere prioritere tema i Ptils tilsynsstrategi.

Dette tilsynet omfattet Vår Energis planlegging, oppfølging og styring av gjenstående arbeider frem til Jotun FPSO tas ut på ny lokasjon, samt selskapets håndtering av tidligere påvist avvik om planlegging og forbedringspunkt knyttet til oppfølging.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Vår Energi gjennomfører prosjektet i tråd med HMS-regelverket, og at selskapet i sin prosjektstyring ser til at de i prosjektgjennomføringsfasen reduserer risiko og forebygger ulykker under oppstart og i driftsfasen.

Resultat

Det ble ikke identifisert nye avvik eller forbedringspunkt i tilsynet.

Oppfølging av tidligere avvik

Følgende avvik har vi funnet at Vår Energi ikke har fullt ut håndtert i tråd selskapets tilbakemelding til oss 26.08.2021: